tính tất yếu khách quan của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc


Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung quan trọng và đây cũng là phương châm chỉ đạo của Đảng ta. Đây là một tất yếu khách quan của quá trình phát triển lịch sử của đất nước. Nội dung này có sự nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và có sự điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở tình hình thực tế của đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn, có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt nội dung cũng như ý nghĩa của tư tưởng này.

Nội dung

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết bảo vệ Tổ quốc của Lênin vào điều kiện bảo vệ Tổ quốc cụ thể ở Việt Nam.

Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lênin là một đóng góp mới của Lênin vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác, đáp ứng trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang trực tiếp đặt ra ở nước Nga Xô viết.

I. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Nội dung lý thuyết bao gồm các vấn đề sau:

1) Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan

o Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ thành quả cách mạng của giai cấp công nhân. Trong điều kiện giai cấp tư sản nắm chính quyền, C. Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra rằng giai cấp công nhân phải đấu tranh để trở thành giai cấp dân tộc, thì chính giai cấp công nhân là những người đại diện cho Tổ quốc, họ có nhiệm vụ đẩy lùi cuộc tấn công của giai cấp tư sản. những kẻ nổi loạn. mạng.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, chế độ cộng sản đã tìm cách tiêu diệt nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Lênin đã chứng minh tính tất yếu khách quan phải bảo vệ thành quả cách mạng của giai cấp vô sản trước sự tấn công vũ trang của Nhà nước tư bản, đế quốc. Vì bản chất của bọn đế quốc là xâm lược nên phải ngăn chặn âm mưu của chúng.

Tham Khảo Thêm:  ✓ Tiêu điểm tướng SAMIRA: Nụ Hồng Sa Mạc

2) Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân tộc, của toàn thể giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động.

Trong những năm đầu của chính quyền Xô viết, Lênin đã trực tiếp lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước, chống sự can thiệp của các nước đế quốc, tư bản và tiến hành nội chiến cách mạng. Đó là những năm tháng vô cùng khó khăn, gian khổ. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của giai cấp vô sản trong nước, của nhân dân lao động và của giai cấp vô sản thế giới có nghĩa vụ ủng hộ sự nghiệp. bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

3) Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là thường xuyên tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển kinh tế – xã hội.

 Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lênin khẳng định: “Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp thiêng liêng, cao cả, cách mạng, chính đáng và quốc tế sâu sắc, phải được bảo vệ chu đáo, chuẩn bị chu đáo và kiên quyết”. phải thường xuyên tăng cường tiềm lực quốc phòng, vì bản chất của NĐD-CP là xâm lược, phải ngăn chặn âm mưu xâm lược của chúng.

Kẻ thù tiến hành chiến tranh xâm lược, để đánh bại chúng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải có tiềm lực quốc phòng cần thiết. luôn chuẩn bị sẵn sàng, cảnh giác, đánh giá đúng so sánh lực lượng của ta với địch, Người viết: “Nguy hiểm nhất là coi thường địch, tự ru ngủ mình là kẻ mạnh. in đậm. Đó là điều có thể dẫn đến thất bại trong chiến tranh.”

4) Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

 Lênin chỉ rõ: Đảng Cộng sản phải lãnh đạo về mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đảng phải đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình, chủ động
thu hút quần chúng và phải có đội ngũ đảng viên gương mẫu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Trong quân đội thực hiện chế độ chính uỷ, cán bộ chính trị được lấy từ những đại biểu ưu tú của công nhân, thực chất là đại biểu của Đảng, để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Suy nghĩ của anh ấy là:

1) Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan

Tính tất yếu khách quan của việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Các vua anh hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau bảo vệ non sông”. Ý chí giữ nước của ông rất sâu sắc và kiên quyết. Trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến đêm 19-12-1946, Người nói: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ… Giờ cứu nước đã đến, chúng ta phải hy sinh. đến giọt nước cuối cùng để giữ nước”

2) Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân

  • Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ Tổ quốc là sự kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là sự thống nhất giữa nội dung dân tộc, nội dung giai cấp và nội dung thời đại.
  • Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam. Trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, Người khẳng định: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập đó”. Khi giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta, Người kêu gọi toàn quốc kháng chiến, “…hết thảy người Việt Nam đều phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu Tổ quốc”.
Tham Khảo Thêm:  ✓ GIẢI CỨU SỞ THÚ CỦA GROMIT tập 14

3) Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh tổng hợp là sức mạnh của toàn dân tộc, toàn dân, của mỗi người dân, của các cấp, các ngành, từ Trung ương đến cơ sở, là sức mạnh của các nhân tố chính trị, quân sự, kinh tế, an ninh, ngoại giao, văn hóa – xã hội, sức mạnh truyền thống với sức mạnh hiện đại, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong sức mạnh tổng hợp đó, Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của lòng dân. Người khẳng định, “phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân”, “cả dân tộc Việt Nam chỉ một lòng, quyết không chịu làm nô lệ;

4) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

 Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải do Đảng lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng và Chính phủ phải lãnh đạo toàn dân, ra sức củng cố và xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập, dân chủ bằng biện pháp hòa bình. góp phần bảo vệ sự nghiệp hòa bình ở Đông Á và trên thế giới”.

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

III. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lý luận bảo vệ Tổ quốc của Lênin vào điều kiện cụ thể của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Qua nội dung lý luận về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta thấy rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. trong từng nội dung để học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Sự vận dụng, phát triển và sáng tạo đó được thể hiện trong từng nội dung:

1) Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan

Ở nội dung này, Hồ Chí Minh hoàn toàn nhất trí và vận dụng tư tưởng của Lênin cho rằng đây là vấn đề tất yếu khách quan. Nó xuất phát từ yêu cầu bảo vệ thành quả cách mạng. Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ là cuộc chiến tranh chống bọn phản cách mạng, giành lại Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà còn là cuộc chiến tranh bảo vệ, giữ gìn chủ nghĩa xã hội đó với tư cách là Tổ quốc.

2) Nội dung 2

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ Tổ quốc là sự kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là sự thống nhất giữa nội dung dân tộc, nội dung giai cấp và nội dung thời đại. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

3) Nội dung 3

  • Lênin cho rằng “Tiềm lực quốc phòng phải thường xuyên được tăng cường, gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội”, nhưng với tư tưởng Hồ Chí Minh “Sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc”. , cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại”
  • Ở đây có sự khác biệt rõ ràng giữa hai quan điểm và tư tưởng. Với Lênin, sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc chỉ là “tăng cường sức mạnh về quốc phòng, kinh tế – xã hội”, nhưng với Hồ Chí Minh, đó là “sức mạnh tổng hợp”.
Tham Khảo Thêm:  Bình Tây Đại Nguyên Soái là ai? Tiểu sử Bình Tây Đại Nguyên Soái

4) Nội dung 4

Hồ Chí Minh tán thành và vận dụng tư tưởng “Đảng Cộng sản lãnh đạo” của Lênin
lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

B. Ý nghĩa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc có tính cách mạng và tính khoa học sâu sắc, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng và bảo vệ chính quyền. cách mạng vào điều kiện cụ thể của nước ta; kế thừa và phát triển truyền thống “dựng nước đi đôi với giữ nước”, kinh nghiệm đánh giặc và nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam; đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm tốt đẹp của các dân tộc trên thế giới.

1. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Đây là nội dung quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Vì công tác tuyên truyền, giáo dục có làm tốt thì chúng ta mới đồng thuận về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Có như vậy mới thống nhất hành động, phát huy trách nhiệm, tính tự giác, tích cực của toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện. .

2. Xây dựng nền quốc phòng và an ninh nhân dân độc lập, tự chủ, vững mạnh, ngày càng vững mạnh, hiện đại, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là mục tiêu, phương hướng xây dựng nền quốc phòng toàn dân Việt Nam theo quan điểm nhất quán của Đảng ta và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là nền quốc phòng toàn dân độc lập, tự lực, tự cường, vững mạnh toàn diện và ngày càng hiện đại. Đó là nền quốc phòng toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thống nhất quản lý.

Tiềm lực, sức mạnh của quốc phòng được hình thành từ các nguồn lực, đó là: Nguồn lực quốc gia, nguồn lực của các ngành, địa phương và nguồn lực to lớn trong nhân dân. Như vậy, xét về nội hàm, nó khác với nền quốc phòng của nhiều quốc gia ở chỗ chủ yếu dựa vào nguồn lực quốc gia, trong khi nguồn lực từ nhân dân cũng như sự tham gia của nhân dân vào bảo vệ Tổ quốc là
rất giới hạn.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, thực sự là nòng cốt trong sự nghiệp củng cố và bảo vệ Tổ quốc

Lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng cũng cần thấy rằng, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh là một nội dung quan trọng của quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hai mặt này của một vấn đề có mối quan hệ biện chứng. Nói cách khác, hai lực lượng này vừa là chủ thể, vừa là khách thể của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Tải toàn văn tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa tại đây:

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Dưới đây là những nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Hi vọng thông qua những tài liệu chi tiết này các bạn sẽ hiểu hơn về tư tưởng, đường lối của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Chỉ khi đó, chúng ta mới có động lực đúng đắn để phấn đấu cho mục tiêu xây dựng đất nước.

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *