tiểu luận cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng


Đánh giá bài viết này

Tiểu luận So sánh nội dung Luận cương tháng 10/1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân . Đây là đề tài thường được thầy cô chọn làm đề tài cho các bạn làm tiểu luận, vì vậy với mong muốn tạo nên kho tàng tài liệu để các bạn tham khảo và vận dụng tốt vào bài văn của mình. tốt nhất. Vậy hãy cùng tham khảo ngay bài viết Tiểu luận So sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đây chính là nó!


Mục lục

lời mở đầu Bài văn so sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 đánh dấu một bước tiến mới của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, để đưa cách mạng nước ta tiến lên và giành thắng lợi, cần phải xác định rõ ràng, cụ thể phương hướng, chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam. Vì vậy, tại Hồng Kông, Trung Quốc, từ ngày 3-2-1930 đến ngày 7-2-1930, Đảng ta đã nhất trí thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược tóm tắt và Chương trình tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đây là văn kiện có ý nghĩa to lớn, đặc biệt quan trọng. gọi chung là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta. Cùng năm, tháng 10-1930, đồng chí Trần Phú trình bày Luận cương chính trị tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Như vậy, Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị đều là những văn kiện quan trọng, thể hiện đường lối cách mạng của Đảng ta, có vị trí, tầm quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, đồng thời mở ra tầm nhìn mới cho những người cộng sản chân chính trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. .

Vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa nội dung Luận cương tháng 10-1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là đặc biệt cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay. Nghiên cứu một cách cụ thể, toàn diện và đầy đủ, từ đó rút ra ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân trong thực tiễn cuộc sống. Với những lý do trên, sinh viên chọn đề tài “So sánh nội dung Luận cương tháng 10-1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân” Làm bài tập cuối khóa.

XEM THÊM Dịch vụ viết thuê luận văn

Nội dung Tiểu luận So sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Luận cương tháng 10-1930 và Cương lĩnh chính trị đầu tiên

1. Tiểu luận So sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị thứ nhất: Cương lĩnh chính trị thứ nhất

Trong hoàn cảnh đất nước lầm than, trở thành “thuộc địa, dân ta làm nô lệ, đất nước ta bị giày xéo dưới gót sắt của quân thù hung ác”. Đến năm 1929, tình hình trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đã khẳng định rõ phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ và có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ba tổ chức ra đời đều hoạt động riêng lẻ, công kích và cạnh tranh lẫn nhau, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng và vị thế của người dân. Đây là một trở ngại lớn đối với phong trào cách mạng nước ta lúc bấy giờ. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Ái Quốc trở lại Hồng Kông, Trung Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất. Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18-2-1930, Nguyễn Ái Quốc viết: “Chúng tôi họp ngày 6-1. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, tôi nói với họ đã làm gì sai và họ phải làm gì. Họ đồng ý tham gia một bữa tiệc. Cùng nhau, chúng tôi xác định chương trình và chiến lược theo đường lối của Quốc tế Cộng sản… Các đại biểu trở về An Nam vào ngày 8 tháng Hai.” Như vậy, tại cuộc họp này, hội nghị đã nhất trí hợp nhất ba tổ chức đảng thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Nguyễn Ái Quốc. Toàn quốc soạn thảo như Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Tất cả đều được tác giả cẩn thận từng bước trong bài viết Bài văn so sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Tham Khảo Thêm:  ✓ Bài tập có đáp án chi tiết về phép thử và biến cố lớp 11 phần 3

2. Bài văn So sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên: Luận cương tháng 10-1930

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp cả nước, được các tầng lớp nhân dân tham gia ngày càng đông đảo, là một trong những phong trào rộng khắp thế giới. có ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn như phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Tuy nhiên, trong bài viết Bài So Sánh Luận Đề 1930 Tác giả cũng nêu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh còn những hạn chế nhất định, mang tính tự phát, vì vậy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời định hướng chuyển biến phong trào cách mạng trong thời đại. Tiếp đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp vào tháng 10-1930. Tại hội nghị, Luận cương Chính trị của Đảng do đồng chí Trần Phú soạn thảo đã được thông qua.
Như vậy, có thể thấy, cả Cương lĩnh và Luận cương chính trị của Đảng đều được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở lý luận và thực tiễn của bản thân cách mạng dân tộc và hoàn cảnh lịch sử cụ thể. ; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng chiến lược, lực lượng cách mạng, quan hệ đoàn kết quốc tế và vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua nội dung và phân tích từng khía cạnh của hai văn bản chỉ ra những điểm giống và khác nhau của từng văn bản.

XEM THÊM Tiểu luận Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

II. So sánh nội dung Luận cương tháng 10/1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

1. Sự giống nhau giữa Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên

Khi nghiên cứu nội dung Luận cương tháng 10-1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, nhóm tác giả nhận thấy những điểm giống nhau được liệt kê trong bài báo. Bài văn so sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng như sau:
– Khi đề ra sách lược cho cách mạng, cả hai văn kiện đều xác định rõ tính chất của cách mạng nước ta là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến lên một xã hội cộng sản chủ nghĩa”. Đây được coi là hai nhiệm vụ cách mạng kế tiếp nhau hết sức quan trọng và không có bức tường nào ngăn cách chúng. Như vậy, thông qua đường lối chiến lược đã phản ánh rõ nét, cụ thể xu thế thời đại và nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
– Về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam bao hàm cả nội dung dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến, giành độc lập dân tộc, giành lại ruộng đất cho nhân dân.
– Về lực lượng cách mạng, cả hai văn kiện đều xác định phải dựa chủ yếu vào đại bộ phận là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Đây được coi là hai lực lượng cơ bản, quan trọng nhất trong xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giành độc lập, giải phóng dân tộc ở nước ta.
– Về phương pháp cách mạng chỉ rõ phải tập trung, có trọng tâm, sử dụng sức mạnh của đại đa số nhân dân lao động Việt Nam trên cả hai phương diện chính trị và vũ trang để đạt mục tiêu cơ bản cuối cùng. Mục tiêu của cách mạng là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
Về vai trò, vị trí trên trường quốc tế, Cương lĩnh và Luận cương đều xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải hợp lực, liên kết với các dân tộc bị áp bức khác. áp bức và quần chúng vô sản thế giới. Qua đó thể hiện quan điểm đồng lòng, gắn bó mật thiết với cách mạng thế giới trong việc chung tay đấu tranh chống các đế quốc thực dân xâm lược.
– Giai cấp lãnh đạo cách mạng được nhắc đến là giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục được đa số của giai cấp mình, để giai cấp mình lãnh đạo nhân dân.
Như vậy, có thể thấy rằng, Luận cương tháng 10-1930 và Cương lĩnh chính trị đầu tiên đều ra đời trên cơ sở thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin cũng như chịu sự chi phối, tác động mạnh mẽ của cách mạng. Tháng Mười Nga.

Tham Khảo Thêm:  Bài tập có đáp án chi tiết về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất bằng cách sử dụng bất đẳng thức môn toán

2. Sự khác biệt trong các bài luận Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên

Bên cạnh những điểm tương đồng về nội dung, hai phiên bản Thesis và Platform còn có những điểm khác biệt sau:
– Về ảnh hưởng: Luận cương xây dựng đường lối chung cho cách mạng các nước Đông Dương, Cương lĩnh chính trị xây dựng đường lối của cách mạng Việt Nam.
– Về những khác biệt mâu thuẫn trong xã hội
Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã chỉ rõ nước ta là một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, trong đó có hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc thực dân Pháp xâm lược và thực dân Pháp. mâu thuẫn giữa nhân dân lao động Việt Nam (chủ yếu là nông dân) với địa chủ phong kiến. Ngoài ra, Cương lĩnh còn nhấn mạnh, trong hai mâu thuẫn đó, mâu thuẫn gay gắt và cơ bản nhất vẫn là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Luận cương chính trị tháng 10-1930 xác định trong xã hội Đông Dương có hai mâu thuẫn là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp, trong đó mâu thuẫn giai cấp là mâu thuẫn cơ bản nhất.
– Về tính chất cách mạng
Cương lĩnh chính trị thứ nhất nêu rõ, cách mạng trải qua hai giai đoạn gắn bó thành một thể thống nhất không có bức tường nào ngăn cách được, trong đó từ cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng bản thổ để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. sản xuất. Luận cương chính trị tháng 10-1930 đã nêu rõ tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên thì tiến thẳng lên giai đoạn xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Trong đó, bạn phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của giai đoạn này trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

XEM THÊM Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập Dân tộc

– Xác định kẻ thù của cách mạng trong bài học Bài văn so sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Khi xác định kẻ thù của cách mạng, cả Luận cương và Cương lĩnh cũng thể hiện những điểm khác nhau, trong đó, Cương lĩnh lần thứ nhất xác định kẻ thù của cách mạng không phải toàn là địa chủ phong kiến ​​và giai cấp tư sản. nhưng chủ yếu là đế quốc thực dân Pháp, vua chúa phong kiến ​​và bọn tư sản phản cách mạng. Luận cương Chính trị tháng 10-1930 đã xác định kẻ thù của cách mạng là đế quốc và phong kiến, đồng thời không có sự phân biệt ngoài đại bộ phận lực lượng phong kiến ​​đi theo đế quốc, vẫn còn một bộ phận giai cấp. chế độ phong kiến ​​tiến bộ. Mặt khác, Luận cương không đề cập đến bộ phận tư sản thương nghiệp.
– Về nhiệm vụ cách mạng
Cương lĩnh chính trị nêu rõ nhiệm vụ cách mạng là chống đế quốc và bè lũ tay sai, giành độc lập cho dân tộc. Luận cương Chính trị nêu rõ nhiệm vụ cách mạng là đánh thực dân phong kiến ​​giành ruộng đất cho dân cày.
– Về lãnh đạo
Cũng có sự khác nhau, trong khi Cương lĩnh chính trị xác định “Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản thì phải thu phục được đa số của giai cấp mình, phải để giai cấp mình lãnh đạo nhân dân”. “Đảng là đội tiên phong của đội quân vô sản gồm đông đảo giai cấp công nhân và làm cho họ có khả năng lãnh đạo quần chúng”, Luận cương chính trị xác định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đông Dương.
– Về lực lượng cách mạng
Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã chỉ rõ lực lượng cách mạng chủ yếu là giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức; lôi kéo, lợi dụng phú nông, trung lưu, tiểu địa chủ và giai cấp tư sản. Luận cương chính trị chỉ giới hạn trong hai giai cấp là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
Vì vậy, tác giả cũng rút ra Bài văn so sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng có sự liên hệ và thể hiện rõ nét tư tưởng của cách mạng nước ta lúc bấy giờ. Qua nghiên cứu so sánh hai văn bản trên có thể thấy tầm quan trọng đặc biệt của mỗi bản Cương lĩnh hay Luận cương, Luận án là văn bản đã được tiếp thu trên cơ sở những nội dung, quan điểm. thể hiện bằng Chính sách vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt, đồng thời xác định nhiệm vụ cốt lõi của cách mạng. Tuy nhiên, khi xem xét, có thể thấy, Luận cương còn có những hạn chế trong việc vận dụng một cách rập khuôn, máy móc việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng Việt Nam, còn quá đề cao, nhấn mạnh đấu tranh giai cấp. khoản trợ cấp. Cương lĩnh chính trị đã thể hiện quá trình vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa giữa chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc. quốc tế vô sản, giữa hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và thực tiễn cách mạng Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong Cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm 1930, Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến, thực hiện quyền độc lập của dân tộc, người cày có ruộng. Chương trình đó rất phù hợp với nguyện vọng tha thiết của đại đa số nông dân ta. Như vậy, Đảng đã đoàn kết được các lực lượng cách mạng to lớn xung quanh giai cấp của mình, còn các đảng của các giai cấp khác hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập. Vì vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng ta – Đảng của giai cấp công nhân không ngừng được củng cố và tăng cường”.

Tham Khảo Thêm:  ✓ 60 GAME ĐÁNG MONG CHỜ NHẤT 2023 (BẮT CHƯỚC PHÊ PHIM)
Tiểu luận So sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Tiểu luận So sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên

III. Tìm ra ý nghĩa của vấn đề đối với bạn

Sau khi nghiên cứu Bài văn so sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Tôi càng cảm thấy hãnh diện và tự hào về những quan điểm, đường lối hết sức cơ bản, đúng đắn, thể hiện sự nhất quán, đồng lòng của Đảng trong xây dựng, hoạch định để đưa cách mạng Việt Nam đi đúng hướng. hướng dẫn, lãnh đạo toàn dân ta khởi nghĩa giành thắng lợi.
Qua đó, thêm tự tin, tự hào và không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác để trở thành một học sinh ngoan, một công dân gương mẫu, một người có nhiều thành tích. đủ đức, đủ tài góp phần xây dựng đất nước theo con đường mà Cương lĩnh và Luận cương chính trị đầu tiên tháng 10-1930 đã đặt nền móng và xây dựng.

XEM THÊM Tiểu luận triết học Mác-Lênin về vai trò của nhân dân

Kết bài So sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Như vậy, qua việc nghiên cứu hai văn kiện đầu tiên là Cương lĩnh chính trị và Luận cương tháng 10-1930 đều cho thấy ý nghĩa và ảnh hưởng quan trọng của nó đối với phong trào cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Qua đó càng khẳng định giá trị to lớn và quan điểm đúng đắn, đầy đủ, chi tiết và đầy đủ hơn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên so với Luận cương tháng 10-1930. Cương lĩnh đã nghiên cứu, phân tích tình hình. một cách chi tiết, cụ thể cũng như chỉ ra những mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ. Góp phần quan trọng, định hướng cho cách mạng Việt Nam đi đúng hướng, đưa cách mạng Việt Nam sang một trang mới trong lịch sử.

TẢI XUỐNG


Sau khi đọc bài viết Tiểu luận so sánh Luận cương 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, Đừng quên theo dõi AD để nhận được nhiều tài liệu hay và bổ ích nhé.

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *