‘ Suitable Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Suitable Là Gì

synonyms: acceptable satisfactory fitting right up someone”s alley appropriate fitting fit acceptable right appropriate to/forsuited to befitting in keeping withcut out for proper seemly decent appropriate fitting befitting correct due well qualifiedwell-suited appropriate fitting
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “suitable”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ suitable, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ suitable trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Suitable for large.

Bạn đang xem: Suitable là gì

2. You two are suitable

3. It”s suitable, I”m guarantee

4. Suitable homes and satisfying work.

5. Not suitable for leather saddles.

6. Suitable for all age groups.

7. The resulting final map contained not suitable, low suitability and suitable areas for crushed rock aggregate.

8. Suitable growth area was dihutgiammo.comded into the suitable and less suitable area according to the need of precipitation concerning the early growth period of Curcuma longa L.

9. The machine is suitable is suitable to distillconcentrate liquid of Chinese herbal medicinesyruprecycle the organic menstruum .

10. That was a completely suitable answer.

11. Prehutgiammo.comous ohutgiammo.composition experience significantly increased parasitism against both the most suitable and the hypo-suitable host larvae.

12. It was only suitable for children.

13. which is suitable for home use.

14. suitable for abrasive cutting of wafers,

15. Its suitable applied range is probed.

16. Peel thick 0.5 centimeters, absolutely resistance (odium) strong sex, suitable for long-distance transportation, suitable for matured planting.

Tham Khảo Thêm:  Figures Là Gì Định Nghĩa Của Significant Figures Là Gì ? Significant Figures Nghĩa Là Gì

17. The usual mixture suitable for most aquatic plants, i.e. clay or sand and peat will be most suitable.

18. She seems eminently suitable for the job.

19. How to select the suitable heat sink?

20. He was, indubitably, the most suitable candidate.

21. Is all your equipment seaworthy and suitable?

22. Article 16.02 — Craft suitable for being pushed

23. The G classification is suitable for everyone.

24. Content is generally suitable for all ages.

25. Some soils are not suitable for farming.

26. Is the emergency exit suitable for wheelchairs?

27. 3 Suitable ofr incandescent lamp, vapor lamp.

28. Again, acidifying old water is not suitable.

29. 14 The usual mixture suitable for most aquatic plants, i.e. clay or sand and peat will be most suitable.

30. Aromatic polyimides suitable for 3d printing processes

31. Suitable places were not easy to rent.

32. Some countries lack a suitable economic infrastructure.

33. This programme is not suitable for children.

34. All our cheeses are suitable for vegetarians.

35. Cotton is suitable for wear in summer.

36. A suitable transplant donor has been found.

37. There is no suitable airfield near enough.

38. Garden or houseplant fertiliser is not suitable.

39. Not all policies are suitable for resale.

40. Production of polyoxymethylene and suitable (ii) catalysts

41. Suitable scope of Fu Sen cold welder?

42. Conclusion The method is suitable for micr…

43. It”s suitable for monoculture, and inter cropping.

44. You must wear something suitable – preferably black.

45. 5 Very good – chalks without suitable topcoat.

Tham Khảo Thêm:  Kiến Thức Các Bài Tập Định Lý Viet Nâng Cao, Các Bài Toán Nâng Cao Chuyên Đề Hệ Thức Viet

46. Suitable for weighing belts and hoper scales.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh ” Năng Nổ Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Việt

47. None of these surveys are suitable for indexing trends in abundance or suitable for estimating absolute abundance through expansion.

Related Posts

Top 8 mẫu Dàn ý Tả cảnh biển lớp 5 (2023) SIÊU HAY

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 đoạn văn mẫu Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ…

Top 5 mẫu Dàn ý Tả thầy giáo (2023) SIÊU HAY

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 đoạn văn mẫu Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ…

Purchasing Manager Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Purchasing Manager là vị trí đặc biệt quan trong trong các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng hàng hóa. Người giữ chức vụ này chịu trách…

Hướng dẫn cách rút tiền 8xbet vô cùng đơn giản cho người chơi mới

Khi đã tham gia vào các trò chơi cá cược, đánh bài ăn tiền và giành được chiến thắng thì người chơi chắc chắn đều mong mỏi…

TOP 9 mẫu Tả một người có hành động và ngoại hình khác thường (2023) SIÊU HAY

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 5 đoạn văn mẫu Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ…

Ứng Dụng Công Nghệ Gen Trong Tạo Giống Bằng Công Nghệ Gen Hay, Chi Tiết

Công nghệ gen là một quy trình công nghệ dùng để tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *