phẩm chất đạo đức lối sống tác phong sinh hoạt


Để trở thành một đảng viên, bên cạnh việc thấm nhuần bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, lý tưởng Mác – Lênin, người đảng viên còn cần phải có cả tài và đức, hội tụ nhiều yếu tố tốt. , là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Vậy phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên được quy định như thế nào? Đảng viên phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống như thế nào?

Cơ sở pháp lý

 • Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2011

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không có người bóc lột người, thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. .

Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật. khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh. Đồng thời, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và cũng là một bộ phận của hệ thống đó. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có những nhiệm vụ sau đây:

 • Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phục tùng đầy đủ sự phân công, điều động của Đảng.
 • Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, phiến diện, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
 • Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội ở cơ quan và ở gia đình; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; chấp hành kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thành với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Tham Khảo Thêm:  giải thích câu tục ngữ lá lành đùm lá rách

Điều kiện kết nạp Đảng

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Đảng lên trên. dân tộc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có công nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự giác: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên, sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng; Qua thực tiễn đã chứng tỏ họ là những người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, có thể xem xét kết nạp Đảng.

Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại)

Kết nạp đảng phải:

 • Có đơn tự nguyện vào Đảng;
 • Báo cáo trung thực lý lịch với chi nhánh;
 • Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.
 • Nơi nào có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì người vào Đảng khi còn trẻ phải là đoàn viên, được ban chấp hành cơ sở đoàn giới thiệu và là đảng viên chính thức.
 • Ở những cơ quan, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu và là đảng viên chính thức.

Người giới thiệu phải:

 • Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm;
 • Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình. Nếu có gì chưa rõ thì báo cáo chi bộ và cấp trên xem xét.
Tham Khảo Thêm:  ✓ Bài 2 trang 45 Toán 7 tập 2 SGK Cánh Diều

Trách nhiệm của các chi, ban:

 • Trước khi chi bộ xét, đề nghị kết nạp, Đảng ủy kiểm tra lại điều kiện của người vào Đảng và lấy ý kiến, nhận xét của các tổ chức đoàn thể nơi người đó sinh hoạt. Vấn đề lịch sử chính trị của người vào Đảng phải thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
 • Chi bộ xét đề nghị kết nạp từng người một, khi có ít nhất 2/3 số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì đề nghị cấp uỷ cấp trên; Khi có quyết định của cấp uỷ cấp trên, chi bộ tổ chức lễ kết nạp từng đồng chí.
 • Đảng ủy cơ sở xét thấy, nếu có ít nhất 2/3 số đảng viên đồng ý kết nạp thì đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp kết nạp.
 • Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc cấp ủy cơ sở được ủy quyền xem xét, quyết định kết nạp từng đồng chí.
 • Nơi chưa có đảng viên hoặc có đảng viên nhưng không đủ điều kiện giới thiệu thì cấp ủy cấp trên trực tiếp cử đảng viên làm công tác tuyên truyền, xét, giới thiệu vào Đảng. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quy định.
Phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên
Phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên

Phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên

Có thể thấy, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên là hết sức quan trọng và cần được quan tâm chăm lo. Nếu không sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến công tác xây dựng Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ, sự ổn định và phát triển của đất nước.

Về tư tưởng chính trị:

 • Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;
 • Tin tưởng và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chấp hành tốt mọi chủ trương, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;
 • Gương mẫu thực hiện và có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Bản thân đảng viên luôn phải tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu để tự nghiên cứu; tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường và cấp trên tổ chức, có ý thức học hỏi bạn bè, đồng nghiệp để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

 • Thực hiện tốt “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;
 • Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không với quan chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu lợi cho bản thân và gia đình;
 • Bản thân luôn giữ vững tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và tính tiên phong, gương mẫu của một đảng viên; thực hiện tốt Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm;
 • Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt những đề xuất, kiến ​​nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tích cực đấu tranh với những biểu hiện thờ ơ, quan liêu, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, sống đoàn kết, hòa nhã, gần gũi với bạn bè, đồng nghiệp và nhân dân nơi cư trú. Quan hệ mật thiết với nhân dân.
 • Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;
 • Có ý thức tự phê bình và phê bình; tôn trọng và lắng nghe ý kiến ​​của người khác; tích cực đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, phân biệt chủng tộc.
Tham Khảo Thêm:  a closer look 1 unit 1 lớp 8

Liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư X liên quan đến “Quy định về phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên”. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay vốn ngân hàng cho doanh nghiệp, đăng ký bảo hộ logo, thủ tục thành lập công ty, đăng ký bảo hiểm… cho thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ xin tạm ngừng kinh doanh ;…vui lòng liên hệ hotline 0833.102.102 để được tư vấn.

Mời bạn xem thêm

 • Đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật như thế nào?
 • Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Giang
 • Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Vũng Tàu

Các câu hỏi thường gặp

Hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm như thế nào?

– Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;
– Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo.

Đảng viên có những quyền gì?

Theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng viên có quyền:
1. Được thông tin, thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; biểu quyết công tác Đảng.
2. Ứng cử, đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Trung ương.
3. Phê bình, chất vấn hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên các cấp trong cơ quan; báo cáo, kiến ​​nghị với các cơ quan có trách nhiệm và đề nghị được giải đáp.
4. Trình bày ý kiến ​​khi tổ chức đảng tham gia ý kiến, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.
Đảng viên dự bị có các quyền nêu trên, trừ quyền bầu cử, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Đảng viên vi phạm pháp luật hình sự có bị khai trừ Đảng không?

Theo Điều 40 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành quy định: “Đảng viên bị phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ Đảng”.

5/5 – (1 phiếu bầu)

Related Posts

Review phim Hellraiser – Tuy là phim quái dị nhưng không máu me

Review phim Hellraiser – Tuy là phim quái dị nhưng không máu me Hellraiser 2022 là phần tiếp theo của bộ phim một thời cùng tên nhưng…

nói về sở thích bằng tiếng anh

Bạn thích nghe nhạc, đọc sách hay xem phim? Bạn nào biết cách diễn đạt một đoạn văn nói về sở thích sao cho trôi chảy, mạch…

de thi toán lớp 4 kì 2 năm 2021 có đáp an

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án chi tiết dành cho các em học sinh lớp 4 ôn thi học kì 2…

trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn

Trò chơi điện tử là trò tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn mải chơi mà sao nhãng việc học và phạm những sai lầm khác. Em hãy…

giáo án tự nhiên xã hội lớp 3

Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 3 Nối kiến ​​thức theo CV 2345 Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Nối kiến ​​thức…

giá trị nhân đạo vợ chồng a phủ

Đề tài: Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *