các dạng bài tập kinh tế vi mô cơ bản


bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án | Kinh tế vĩ mô là môn khoa học nghiên cứu, phân tích và lựa chọn các vấn đề kinh tế tổng thể của toàn bộ nền kinh tế. Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự tác động qua lại giữa các mặt của nền kinh tế quốc dân. Ví dụ, nó nghiên cứu sự tương tác giữa đầu tư vốn và thất nghiệp, lạm phát, tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Cùng Kế toán Việt Hưng giải đáp 5 dạng bài tập cơ bản ngay dưới đây.

bài tập kinh tế vĩ mô
Bài tập kinh tế vĩ mô có lời giải tham khảo mới nhất 2

nội dung

1. Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án hàm tổng chi phí

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí TC=Qaverage+Q+169 trong đó Q là sản lượng của sản phẩm phụ TC được đo bằng $

Một. Vui lòng cho biết FC, VC, AVC, ATC và MC

b. Nếu giá thị trường là 55 đô la, hãy xác định lợi nhuận tối đa mà công ty có thể kiếm được
Đồng ý

c. Xác định sản lượng hòa vốn của hãng

đ. Khi nào công ty nên đóng cửa sản xuất?

đ. Xác định đường cung của hãng

f. Giả sử chính phủ đánh thuế $5/đơn vị, điều gì sẽ xảy ra?

g. Khi giá thị trường là 30$, sản phẩm có tiếp tục được sản xuất không và sản lượng là bao nhiêu?

CÁC GIẢI PHÁP

a/ FC: chi phí cố định, là chi phí khi Q=0, FC=169

VC là chi phí biến đổi, = TC – FC = Q trung bình + Q

AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+1

ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hoặc = TC/Q = Q+1+169/Q

MC: chi phí cận biên, = (TC)’ = 2Q+1

b/ Giá P = 55, để tối đa hóa lợi nhuận thì MC=P

=> Q = 27 và TR-TC = 55×27 – 27×27-27-169 = 560

c/ Hòa vốn khi TC=TR <=> PQ=TC

55P= Q trung bình +Q+169 => Q= 50,66 hoặc Q = 3,33

d/ Hãng đóng cửa khi P < ATC min

ATC nào = Q+1+169/ Q

Lấy đạo hàm của ATC = 1 – 169/Q bình phương

=> Q= 13 => ATC tối thiểu = 27

Vậy khi giá < hoặc = 27 hãng sẽ đóng cửa sản xuất

e/ Đường cung của hãng là đường MC, bắt đầu từ điểm đóng cửa P=27 trở lên.

f/ Nếu CP đánh thuế $5, chi phí sản xuất ở mỗi mức sẽ tăng thêm $5. Đường cung dịch chuyển lên trên, điểm đóng dịch chuyển lên 32.

g/ Khi giá là 30, nếu sau thuế sẽ không sản xuất được do nằm dưới điểm đóng cửa là 32.

Và giá trước thuế là 32 thì sẽ còn sản xuất.

NSX sẽ sản xuất sao cho MC=P

<=> 2Q+1 = 32 => Q= 15,5

2. Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu và hàm cung

Hàm cung và cầu của một sản phẩm được đưa ra dưới đây: P=-1/2Q+100; cung cấp: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg)

Một. Tìm điểm cân bằng thị trường

b. Tính độ co giãn của cung và cầu theo giá tại điểm cân bằng thị trường

c. Tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng và thặng dư xã hội. Giả sử chính phủ đánh thuế 5 đồng/đơn vị. Tổn thất xã hội do thuế gây ra là gì? Tại sao lại có sự thất thoát như vậy?

đ. Nếu nhà nước áp giá trần cho sản phẩm là 50 đồng, hãy tính tổn thất phúc lợi xã hội vô ích và giải thích tại sao lại có tổn thất này?

CÁC GIẢI PHÁP

a) Ở trạng thái cân bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QĐ

=> Giải pháp cung cầu có: PE=70 AND QE=60

b) Ed= Q’d*P/Q= – 2,33, Es= Q’s*P/Q= 1,167

c) Vẽ hình có: CS= 900, PS=1800

=> NSB=CS+PS=2700 G/S CP đánh vào người sản xuất là : t= 5=> PS=Q+15

Điểm cân bằng mới: PE’=71,67, QE’=56,67

Giá người tiêu dùng phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế = 71,67

Giá người sản xuất phải trả: PS= 71,67- T=66,67 CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47

Số không lỗ là: 291,53

d) PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300

3. Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về AVC. chức năng

Một hãng trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có hàm AVC = 2Q + 10 trong đó AVC tính bằng USD . Q là một đơn vị của 1000 sản phẩm.

a) Viết phương trình đường cung của hãng

b) Khi giá bán sản phẩm là 22 USD, doanh nghiệp hòa vốn. Tính chi phí cố định của hãng nếu doanh nghiệp tiết kiệm được $1000 chi phí cố định, lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu?

c) Nếu chính phủ trợ cấp 2 USD cho một đơn vị sản phẩm bán ra, doanh nghiệp sẽ chọn mức sản lượng nào để tính lợi nhuận.

CÁC GIẢI PHÁP

Một. Chúng ta có:

VC = AVC.Q = 2Qtrung bình + 10Q

MC = (VC)’ = 4Q + 10

Vì đây là hãng cạnh tranh hoàn hảo => Ps= MC = 4Q + 10.

Vậy đường cung của hãng có phương trình Ps = 4Q + 10.

b. Doanh nghiệp hòa vốn =>> TR = TC <=> P.Q = VC + FC.

<=> 22.Q = 2Q trung bình + 10Q + FC

<=> FC = 12Q – 2Qtrung bình

Từ câu a ta có Ps = 4Q + 10 => Q = (P – 10)/4 = (22 – 10)/4 = 3

Thay Q = 3 ta được: FC = 12,3 – 2,3 bình = 18 (nghìn USD)

Ta có: TC = VC + FC = 2Qtrung bình + 10Q + 18

Lợi nhuận doanh nghiệp:

TP = TR – TC = P.Q – (Trung bình Q2 + Q10 + 18)

(1) Khi doanh nghiệp tiết kiệm được 1000 USD chi phí cố định: TP = TR – TC2 = P.Q – (trung bình 2Q + 10Q + 17)

(2) Từ (1) và (2) suy ra, khi doanh nghiệp tiết kiệm được 1000 USD chi phí cố định thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 1000 USD. Trước khi tiết kiệm, doanh nghiệp hòa vốn nên sau khi tiết kiệm, tổng doanh thu của doanh nghiệp là 1000 USD.

c. Khi chính phủ trợ cấp cho doanh nghiệp 2$/1 sản phẩm:

MCe = MC – e = 4Q + 10 – 2

=> MCe = 4Q + 8.

Trước khi có trợ cấp, doanh nghiệp đã hòa vốn. Việc lựa chọn sản xuất của doanh nghiệp luôn nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nên:

P = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 (nghìn sản phẩm)

Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được:

TP = TR – TC = P.Q – (Trung bình 2Q + 10Q + 18 – 2Q)

= 22,3,5- (2,3,5 trung bình + 10,35 + 18 – 2,3,5) = 6,5 (nghìn đô la)

4. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm thỏa dụng

Một người tiêu dùng có hàm thỏa dụng: U = 1/2 X.Y và anh ta có thu nhập là $480. Để mua X, Y với Px = 1$, Py = 3$.

Một. Để tối đa hóa lợi nhuận với mức thu nhập cho trước, anh ta sẽ mua bao nhiêu sản phẩm X? bao nhiêu?. Tính toán mức tăng

b. Giả sử thu nhập của anh ta giảm xuống chỉ còn 360 đô la, hãy mua bao nhiêu kết hợp X và Y để đạt được lợi ích tối đa. Tìm lợi ích đó.

c. Giả sử rằng giá của Y không đổi và giá của X tăng 50%, sự kết hợp giữa X và Y được chọn để tối đa hóa tiện ích với I = 360 đô la.

CÁC GIẢI PHÁP

Một. Ta có: I=X.Px+Y.Py =>480=1X+3Y (1)

Đồng thời, điều kiện để tối đa hóa lợi nhuận là: (MUx/Px)=(MUy/Py) =>(0,5Y/1)=(0,5X/3) (2)

Từ (1) và (2) ta có: X=210 và Y=80

Lợi ích là: TU=0.5.210.80=8400

b. Khi thu nhập giảm xuống 360 thì 360=1X+3Y (1″)

Từ (1″) và (2) ta được hệ phương trình => Giải ra ta được tương tự

c. Vì giá của hàng hóa X tăng 50% nên px”=1,5

Hệ phương trình: 360=1,5X+3Y và (0,5Y/1,5)=(0,5X/3)

=> X=120 ,Y=60

5. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu

Một hãng có hàm cầu là: Q=130-10P

a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu? Hãy tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và nhận xét.

b) Công ty đang bán với giá P=8,5 và công ty quyết định giảm sự lão hóa để tăng doanh số. Quyết định này của hãng đúng hay sai? Tại sao?

c) Cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng? Tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và nhận xét.

a) Ta có: P=9, thay pt vào đường cầu ta được: Q=130-10×9=40.

Ta lại có TR=PxQ= 9×40= 360

Vì vậy, khi giá bán là P=9, doanh thu là TR=360.

Ta có: Q= 130-10P => (Q)`= -10

Độ co giãn của đường cầu = (Q)`x P\Q= -10×9\40= -2,25

Vì vậy, với mức giá thay đổi 1%, lượng cầu thay đổi 2,25%.

b) Khi giá là P= 8,5 thì lượng cầu sẽ là Q=130-10×8,5=45 Khi đó doanh thu sẽ là TR= 8,5×45=382,5 Vậy khi hãng quyết định giá càng thấp thì doanh thu càng lớn. Quyết định của công ty là đúng.

c) Tại vị trí cân bằng ta có:

Qd=Qs

<=> 130-10P=80

<=>10P=50

<=>P=5

=> Pe=5. Qe=Qs=80.

Vậy giá cân bằng là P=5, sản lượng cân bằng là Q=80

Độ co giãn của cầu = -10×5/80= -0,625.

Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng thay đổi 0,625%.

TẢI XUỐNG Các dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án

Trên đây là 5 dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án mà Việt Hùng xin chia sẻ đến các bạn!

Tham Khảo Thêm:  ✓ Giải Toán lớp 6 Bài 41 Biểu đồ cột kép

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *