bản thu hoạch cá nhân về học tập nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa xii


Mẫu sưu tập kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của cá nhân gồm 3 mẫu, được tạo ra nhằm giúp Sau khi học Nghị quyết của Đảng, bạn có thể dễ dàng viết bài luận của mình. Chi tiết nội dung mời các bạn theo dõi bài viết sau của trường THPT Lê Hồng Phong:

Nội dung chính

Bài luận cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết XII – Mẫu 1

SAU THU HOẠCH
TÌM HIỂU, TUYÊN BỐ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNG

Sau khi học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bản thân tôi nhận thức được những vấn đề cơ bản từ các chuyên đề đã học và rút ra một số vấn đề từ Nghị quyết phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết trong thực tế. hành vi của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

I. Nhận thức, tiếp thu của cá nhân về những vấn đề cơ bản và những điểm mới trong các chủ đề nêu trong Nghị quyết:

Qua nội dung học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi rút ra được những nội dung sau:

Về kết cấu, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII gồm 6 phần:

(1) Thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020 nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế. – Văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội;

(2) thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII;

(3) thông qua Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; nhất trí không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành;

(4) thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI;

(5) thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

(6) trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. (Nghị quyết Đại hội XI của Đảng có thêm 2 phần: Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Thông qua dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020)

Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI và các nghị quyết của Trung ương. Hội nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc. trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng các nhiệm kỳ trước. Trong đó, những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, vấn đề mới thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. công tác đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể như sau:

Về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có những điểm phát triển mới, rõ ràng hơn, nêu rõ những định hướng, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế liên kết. với đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, Văn kiện đặc biệt quan tâm đến các nhiệm vụ, giải pháp gắn giáo dục, đào tạo và khoa học – công nghệ với phát triển nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực phục vụ. phục vụ đắc lực quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện ba đột phá chiến lược.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Báo cáo chính trị Đại hội XII nêu rõ: “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Cụm từ “trong tình hình mới” là điểm nhấn mới.

Về đối ngoại và hội nhập quốc tế, báo cáo chỉ ra vấn đề cốt lõi là phải xác định mục tiêu cuối cùng là lợi ích quốc gia, dân tộc.

Về chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, so với Nghị quyết Đại hội XI, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII nêu: “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân”. ; “Tôn trọng sự khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc”. Trong định hướng xây dựng các giai tầng xã hội, Văn kiện có yêu cầu mới là “tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam”. các tôn giáo”.

Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, ngoài một số nhiệm vụ, giải pháp mới, Văn kiện còn bổ sung phương hướng: “Phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc dân chủ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội “Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân”, bổ sung nội dung “giám sát” theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, Văn kiện đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới, trong đó nổi bật là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2013.

Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Báo cáo chính trị tập trung vào việc kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII thể hiện bước tiến về tư duy lý luận của Đảng và sẽ trở thành những định hướng chính trị quan trọng của mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước 5 năm tới.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tạo nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực con người). nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), tái cơ cấu tổng thể, đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

(4) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

(5) Thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực công tác; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

II. Những công việc cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra

1. Về chính trị tư tưởng:

– Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

– Luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú.

– Nghiêm túc học tập, nghiên cứu chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

Có lối sống lành mạnh, giản dị và trung thực. Luôn giữ vững sự thống nhất trong khu dân cư

III. Gợi ý và đề xuất: Để tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Tham Khảo Thêm:  sổ theo dõi công tác tuyên truyền bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Một là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm và tự phê bình. phê bình và phê bình đi đôi với hành động, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ đó đề xuất các hoạt động triển khai công tác chuyên môn, nhất là các chính sách của Đảng, Nhà nước.
– Hai là, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

nhà văn

……………………

Bài luận cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết XII – Mẫu 2

ỦY BAN…

Khu trường trung học…

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

————————

…., ngày… tháng… năm 20…

SAU THU HOẠCH
TÌM HIỂU, TƯ VẤN CỦA TỔNG THỐNG ĐẠI LỄ TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNG

– Họ và tên cán bộ, đảng viên:……………………

– Sinh hoạt (công tác) tại chi bộ (đảng bộ):……………………

Sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bản thân tôi nhận thấy một số nội dung sau:

1. Khái niệm cơ bản , điểm mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng mà bạn nhận thức sâu sắc.

Về kết cấu, Nghị quyết Đại hội XII gồm 6 phần:

Một là, Thống nhất những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020 nêu trong Báo cáo chính trị và kinh tế – xã hội. Báo cáo. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội.

Hai là, Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Ba là, Thông qua báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; nhất trí không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

Bốn là, Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Năm là, Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Sáu là, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách nêu trong các văn kiện Đại hội XII.

Về nội dung, Về tổng thể, Nghị quyết Đại hội XII kế thừa và tiếp tục khẳng định những tư tưởng cơ bản mà Đảng ta đã xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Đảng. Chúng ta đang trong thời kỳ đổi mới.

ĐBQH khóa XII cho rằng “tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên biển Đông vẫn diễn ra gay gắt”. Nước ta đã tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nên sẽ “hội nhập quốc tế với quy mô rộng và sâu hơn nhiều so với giai đoạn trước, thời cơ và vận hội phát triển rộng mở”. Đây là những điểm mới (so với Nghị quyết Đại hội XI) khi đánh giá tình hình những năm tới.

Từ đó, Nghị quyết Đại hội XII xác định mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

Về mục tiêu chung, So với Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, mục tiêu tổng quát trong Nghị quyết Đại hội XII được bổ sung, nhấn mạnh các yếu tố, nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Một điểm mới nữa là Nghị quyết Đại hội XII mặc dù vẫn kiên định mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” nhưng không xác định mốc thời gian “đến năm 2020” như Nghị quyết của Đại hội. XI xác định.

Nghị quyết Đại hội XII cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể phải đạt được trong nhiệm kỳ như nghị quyết của các kỳ đại hội trước. Các mục tiêu đáng chú ý là:

Thuộc kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP; Bội chi NSNN khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30-35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1-1,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 – 40%.

Về xã hội: Đến năm 2020, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ 25%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; có 9-10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,0 – 1,5%/năm.

Về môi trường: Đến năm 2020, 95% dân số thành thị, 90% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Về nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội XII yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội, trong đó cần tập trung vào 6 nhiệm vụ. nhiệm vụ trọng tâm (Nghị quyết Đại hội XI có 7 nhiệm vụ trọng tâm). So với Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Đại hội XII nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm:

đầu tiên, Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai, Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thứ ba, Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực con người). nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể, đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Quan tâm giải quyết vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công.

Thứ Tư, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Thứ năm, Thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ sáu, Phát huy nhân tố con người trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực công tác; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi. Nghị quyết Đại hội, mở ra một thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và bản thân.

Theo hướng địa phương :

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Tham Khảo Thêm:  ✓ Hướng dẫn dùng phần mềm STKB gửi thời khóa biểu cho Giáo viên qua email.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử truyền thống của địa phương; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, thể thao. Cùng với đó là giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực.

Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; sẵn sàng đập tan âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục trên địa bàn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Vận động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ở địa phương thường xuyên phối hợp với nhà trường, gia đình trong quá trình giáo dục học sinh, tích cực tham gia xã hội hóa giáo dục.

Theo hướng trường học :

Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, bảo đảm dân chủ, thống nhất; coi trọng quản lý chất lượng.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến ​​thức đến phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; Học đi đôi với hành, lý thuyết đi đôi với thực hành.

Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuyên truyền đến cha mẹ học sinh về nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, giúp đỡ học sinh về mọi mặt; tích cực tham gia phong trào xã hội hóa giáo dục.

Về bản thân:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Luôn đổi mới và vận dụng tốt các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

Tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và công việc; có lòng nhân ái, khoan dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với học sinh, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, trường và của ngành.

Công bằng trong dạy học và giáo dục, đánh giá đúng năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

Thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình và tự phê bình; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương và khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp và người học; giải quyết vấn đề một cách khách quan, công tâm, chu đáo.

Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và quy chế chuyên môn.

Giữ mối quan hệ đúng mực, gần gũi với nhân dân, cha mẹ học sinh, đồng nghiệp và người học.

Kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị và nơi cư trú.

Xây dựng gia đình văn hóa, thương yêu, tôn trọng nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hành nếp sống văn hóa nơi công cộng.

3. Đề xuất, kiến ​​nghị các giải pháp hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Lựa chọn đúng những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay để có kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ các cấp ủy Đảng, các ngành, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có phân công nhiệm vụ cụ thể. rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; Sau khi kiểm điểm kết luận chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm.

Các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương phải được triển khai khẩn trương, đồng bộ, chu đáo, bảo đảm chất lượng, kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chính sách. ban hành nhưng chưa phù hợp với thực tiễn.

4. Những vấn đề kiến ​​nghị – đề xuất với Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở.

Khi tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cần cung cấp tài liệu kịp thời để cán bộ, đảng viên tiếp thu, nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực hơn.

nhà văn thu hoạch

Bài luận cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết XII – Mẫu 3

ỦY BAN NHÀ TRƯỜNG
PHÒNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

…. , ngày tháng năm 20

SAU THU HOẠCH
Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Họ và tên: nguyễn văn á

Chức vụ: giáo viên văn

Đơn vị công tác: Trung học phổ thông ……

1. Sau khi nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bản thân tôi tiếp thu nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đó là:

+ Trong 5 năm tới, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học – công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, đã trở thành một cộng đồng, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí chiến lược địa – kinh tế – chính trị ngày càng quan trọng; đồng thời đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn; Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông vẫn diễn ra gay gắt.

+ Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Nước ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ và cơ hội phát triển rộng mở. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; rủi ro “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, v.v.

+ Tranh thủ tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. và các nhiệm vụ sau:

Mục tiêu chung của Đại hội :

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, bền bỉ đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Các chỉ số quan trọng:

– Thuộc kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP; Bội chi NSNN khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30-35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1-1,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 – 40%.

Tham Khảo Thêm:  ✓ CÁCH SỬ DỤNG MẸO VÀ THỦ THUẬT KHI CHƠI GAME FIFA MOBILE HÀN QUỐC

– Xã hội: Đến năm 2020, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ 25%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; có 9-10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,0 – 1,5%/năm.

– Về môi trường: Đến năm 2020, 95% dân số thành thị, 90% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Những việc cốt yếu:

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên các lĩnh vực nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội. , phải đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(Đầu tiên) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực con người). nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), tái cơ cấu tổng thể, đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Quan tâm giải quyết vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công.

(4) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

(5) Thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(6) Phát huy nhân tố con người trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực công tác; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

2. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, quán triệt trên cương vị công tác của mình, tôi nhận thấy:

Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Trong công việc hàng ngày luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. . Luôn không ngừng học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ rất đa dạng và phức tạp, tâm huyết với đổi mới giáo dục. Phấn đấu trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để có kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng xử tế nhị, biết sử dụng công nghệ tin học trong dạy học, biết định hướng phát triển học sinh. mục tiêu giáo dục mà còn đảm bảo quyền tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức.

+ Trong thời gian tới bản thân phải tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của xã hội, là tấm gương cho học sinh noi theo. Để đạt được mục tiêu hội nhập quốc tế, bản thân tôi xác định phải đầu tư cho việc học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu dạy song ngữ trong nhà trường. Đối với bộ môn trực tiếp quản lý, tích cực tổ chức các hoạt động chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng đảm bảo mỗi năm học có ít nhất 1 đề tài hoặc bài báo được đăng trên tạp chí.

+ Việc dạy nghề cho sinh viên được thực hiện ngay từ năm thứ hai, trực tiếp học tập bằng cách tiếp xúc với giáo viên phổ thông, sưu tầm nhiều tài liệu về nghiệp vụ sư phạm để hướng dẫn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, tạo cho sinh viên thái độ kiến ​​thức vững vàng khi đi thực tập sư phạm.

+ Trong công tác chủ nhiệm: quan tâm, động viên học sinh tự hào về ngôi trường mình đang theo học, khuyến khích phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, thành lập các câu lạc bộ Toán, Lý trong Khoa là cơ hội để học sinh trao dồi kiến ​​thức, phát triển bản thân, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện nhân cách sống, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

+ Trong các buổi sinh hoạt lớp chú trọng tuyên truyền truyền thống nhà trường, quê hương đất nước, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để mỗi học sinh khi ra trường đều có chỗ đứng trong xã hội. bảng hiệu trường học.

3. Kiến nghị về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại đơn vị trong thời gian tới:

Sự lãnh đạo tập thể của Đảng đề ra phương hướng, mục tiêu rõ ràng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng, toàn dân. Không ngừng tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, luôn giữ vững chính trị, đoàn kết thống nhất trong Đảng, cùng nhau chiến đấu và học tập trong sự nghiệp phát triển CNH, HĐH đất nước. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân để đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, Đảng và Nhà nước ta luôn nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức để đi đến thành công, giải quyết tốt những vấn đề văn hóa – xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong công tác giáo dục. ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Tạo bước tiến rõ rệt về đời sống nhân dân, cân bằng cuộc sống của mọi người trong xã hội. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao dân trí, tăng cường chăm sóc sức khỏe, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

Tăng cường quốc phòng, an ninh chính trị đất nước, ngăn chặn làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. Xây dựng hệ thống chính trị – xã hội, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nâng cao trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về tổ chức, chính trị và tư tưởng, suốt đời trung thành với Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Về giáo dục, các sở phải chịu trách nhiệm trực tiếp về đổi mới phương pháp dạy học trong trường mình, coi trọng vấn đề này trong công tác phối hợp toàn diện các hoạt động của nhà trường. Người lãnh đạo cần tôn trọng, hỗ trợ, khuyến khích mọi sáng kiến, cải tiến của giáo viên, dù nhỏ đến đâu, đồng thời cũng phải biết hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phù hợp. với đối tượng, đặc điểm học sinh, điều kiện dạy và học của địa phương làm cho phong trào đổi mới phương pháp dạy học ngày càng sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả.

Phấn đấu để trong mỗi tiết học ở trường, người học được tích cực hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn và quan trọng là suy nghĩ nhiều hơn trên con đường nắm vững nội dung học tập.

+ Cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ có năng lực và uy tín để hoàn thành công việc.

+ Tiếp tục cử giảng viên và sinh viên tham gia các diễn đàn khu vực: Giao lưu Bắc Trung Bộ, thi Olympic quốc gia, tham gia các hội thảo viết lách nhằm khẳng định vị thế của nhà trường.

+ Liên hệ mời các giáo viên THPT có kinh nghiệm trực tiếp dạy TTSP cho sinh viên sư phạm năm 4.

+ Củng cố, kiện toàn cán bộ đoàn từ cấp Liên chi đến cấp chi đoàn, cán bộ lớp có chất lượng để động viên, khuyến khích học sinh tích cực tự học, tự rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng sống đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

+ Tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, đạo đức xã hội cho học sinh.

nhà văn thu hoạch

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Danh mục: Biểu Mẫu Giáo Dục

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *