bai thu hoach hoc tap nghi quyet trung uong 4


Bạn đang xem bài viết ✅ Bài học kinh nghiệm Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (20 bài mẫu) ✅ tại trang web Pgdphurieng.edu.vn Bạn có thể kéo xuống đọc từng phần hoặc click nhanh vào mục lục để truy cập thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất.

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng gồm 20 mẫu, giúp Đảng viên có thêm ý tưởng, viết nhanh các bài tham luận sau khi kết thúc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Bài thu hoạch Nghị quyết TW6 khóa XII dành cho giáo viên, cán bộ xã, bí thư đoàn, công an, cảnh sát, cán bộ lãnh đạo, quản lý,… Vậy mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây. ở đây để nhanh chóng hoàn thành thu hoạch của bạn:

Mục lục bài viết

Thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

ĐẢNG BỘ …………………………….

Chi nhánh …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm…

SAU THU HOẠCH
Kết quả học tập, nắm vững Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Họ và tên:…………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND xã về việc viết chuyên đề sau học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), bản thân tôi rút ra những nội dung sau:

1. NỘI DUNG BÍ MẬT TỐT NHẤT

Sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi nhận thức được những vấn đề cơ bản từ các chuyên đề đã học và rút ra một số vấn đề từ Nghị quyết cho quá trình thực tiễn của bản thân trong thời gian tới. quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII gồm các nghị quyết sau:

– Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

– Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

– Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới.

Qua học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tôi nhận thức sâu sắc và nhất trí với các nội dung của hội nghị, nhưng tâm đắc nhất là nội dung thảo luận về vấn đề tiếp tục đổi mới. sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến những vấn đề cơ bản về sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Đảng. mọi người. Đổi mới hệ thống chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế; về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến lợi ích, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc. ý nghĩa văn hóa, xã hội và nhân văn, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu phải đổi mới hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. nhà xã hội học. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; Hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo, trùng lặp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý mạnh mẽ và đồng bộ; tình trạng bào chữa, thay thế hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các nội dung sau:

– Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

– Công tác dân số trong tình hình mới.

– Tình hình kinh tế – xã hội và tài chính – ngân sách hàng năm….; Dự kiến ​​kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán tài chính – ngân sách hàng năm….

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp bách, cần thiết đối với cả nước nói chung và Đảng bộ nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, bởi nó đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cũng như đảm bảo công ăn việc làm cho người dân cả nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra, cần tập trung vào nhiệm vụ giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Các cấp lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa đến đời sống hiện nay của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để họ là một phần, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung của hội nghị đề ra. .

2. LIÊN HỆ BẢN THÂN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Là cán bộ ………….., tôi nhận thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết Đại hội XII đã đề ra; nhất là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, bà con và cán bộ những vấn đề cấp bách mà Nghị quyết nêu ra. Xác định rõ trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước bằng những việc làm cụ thể: Cần xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Luôn học tập, đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; tự học và trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp.

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới và nâng cao sức khỏe. Tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành chính sách, pháp luật.

– Chấp hành sự phân công, điều động công tác khi sắp xếp tổ chức, bộ máy theo nội dung Nghị quyết 18-NQ/TW.

3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

– Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. phục vụ trong tình hình mới . Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình đẳng hóa, đặc quyền, đặc lợi; công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nhân dân giám sát.

– Thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ; Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo ; Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở .

Người viết bài thu hoạch

Bài sưu tầm Hội nghị TW 6 khóa XII của giáo viên tiểu học

ỦY BAN…

BỘ TRƯỜNG TH…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày 2 tháng 2 năm 2018

SAU THU HOẠCH
Kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng – (khóa XII)

Họ và tên: ……………………..

Chức vụ: Đảng viên – Giáo viên

Chi nhánh: Trường tiểu học……..

Qua nghiên cứu Nghị quyết, tôi nhận thức được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết như sau:

I. Nhận thức và tiếp thu các chủ đề nêu trong Nghị quyết

1. Nội dung cơ bản của nghị quyết hội nghị:

Sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi nhận thức được những vấn đề cơ bản từ các chuyên đề đã học và rút ra một số vấn đề từ Nghị quyết cho hoạt động thực tiễn của bản thân. trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII gồm các nghị quyết sau:

– Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

– Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

– Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

– Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Qua học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tôi nhận thức sâu sắc và nhất trí với các nội dung của hội nghị, nhưng tâm đắc nhất là nội dung thảo luận về vấn đề tiếp tục đổi mới. sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, bởi nó liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến lợi ích, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc. ý nghĩa văn hóa, xã hội và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Theo đó, với tình hình hiện nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường. định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; Hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa chặt chẽ. hợp lý, đủ mạnh và đồng bộ; tình trạng bào chữa, thay thế hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

2. Nhận thức của cá nhân về thực trạng, điểm mới, cơ hội, thách thức, mục tiêu và giải pháp trong 4 nội dung trên như sau:

– Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước. và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

– Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân văn. sức mạnh to lớn, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Với tình hình hiện nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường. định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; Hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo, trùng lắp…

– Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, chưa mạnh mẽ, đồng bộ; tình trạng bào chữa, thay thế hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Chưa cụ thể hóa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của đảng ủy cấp tỉnh, cấp ủy; thiếu quy định về khung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp.

– Năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả của một số cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương đôi lúc chưa chặt chẽ.

II. Liên hệ thực tế tại đơn vị và trách nhiệm cá nhân

1. Với đơn vị công tác:

Cần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân những vấn đề cấp bách mà Nghị quyết nêu ra. Cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong công cuộc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng. có lập trường, kiên định với mục tiêu của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập, nghiên cứu chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Trách nhiệm cá nhân:

– Bản thân là một đảng viên, đồng thời là giáo viên, tôi luôn giữ vững lập trường, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Phải xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú, thực hiện tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. , luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến ​​của các đồng chí trong đơn vị;

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội; tự học, trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất nhà giáo;

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi, tâm huyết với đổi mới giáo dục. Biết định hướng phát triển của học sinh theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng phải đảm bảo quyền tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức, là tấm gương cho học sinh noi theo.

III. Đề xuất và kiến ​​nghị:

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. trong tình hình mới .

Trên đây là bài viết của cá nhân về việc tiếp thu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng – khóa XII.

VIẾT CHỈ VIẾT

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho giáo viên THCS

ĐẢNG BỘ ………

PHÒNG GIÁO DỤC TRẺ EM …….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày tháng năm….

Họ và tên: …………………….

Đảng vị trí : ………….

Chi nhánh: Trường cấp hai …………..

Qua học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tôi nhận thức sâu sắc và nhất trí với các nội dung của hội nghị, nhưng tâm đắc nhất là nội dung thảo luận về vấn đề tiếp tục đổi mới. sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, bởi nó liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến lợi ích, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc. ý nghĩa văn hóa, xã hội và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Theo đó, với tình hình hiện nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường. định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; Hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa chặt chẽ. hợp lý, đủ mạnh và đồng bộ; tình trạng bào chữa, thay thế hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các nội dung sau:

– Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

– Công tác dân số trong tình hình mới.

– Tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách năm…; đề xuất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán tài chính – ngân sách hàng năm…

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp bách, cần thiết đối với cả nước nói chung và Đảng bộ nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, bởi nó đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cũng như đảm bảo công ăn việc làm cho người dân cả nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra, cần tập trung vào nhiệm vụ giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Các cấp lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa đến đời sống hiện nay của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để họ là một phần, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung của hội nghị đề ra. .

Tham Khảo Thêm:  ✓ LMHT Tiêu Điểm Tướng Illaoi

Là một giáo viên, tôi nhận thức và quan tâm đến từng vấn đề mà Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã đặt ra. Cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, giáo viên và học sinh những vấn đề cấp bách mà Nghị quyết nêu ra. Bên cạnh đó, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong công cuộc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. , hiệu quả bằng hành động cụ thể:

– Bản thân là một đảng viên, đồng thời là giáo viên, tôi luôn giữ vững lập trường, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Phải xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. , luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến ​​của các đồng chí trong đơn vị;

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội; tự học, trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất nhà giáo;

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi, tâm huyết với đổi mới giáo dục. Biết định hướng phát triển của học sinh theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng phải đảm bảo quyền tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức, là tấm gương cho học sinh noi theo.

VIẾT CHỈ VIẾT

Bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII dành cho cán bộ, công chức cấp xã

ĐẢNG CỘNG SẢN….

SỞ CƠ QUAN XÃ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày …. tháng… 2017

SAU THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 – khóa XII của Đảng

Họ và tên: …………………….

Chức vụ: Tư pháp – Hộ tịch

Đơn vị công tác: UBND xã ………..

Sống tại: Chi bộ cơ quan – Đảng ủy xã……

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy về viết bài thu hoạch, sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức được những vấn đề cơ bản từ các chuyên đề đã nghiên cứu. và rút ra một số vấn đề từ Nghị quyết liên quan đến thực tiễn của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII gồm các nghị quyết sau:

– Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

– Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

– Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

– Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Qua học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tôi nhận thức sâu sắc và nhất trí với các nội dung của hội nghị, nhưng tâm đắc nhất là nội dung thảo luận về vấn đề tiếp tục đổi mới. sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, bởi nó liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến lợi ích, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc. ý nghĩa văn hóa, xã hội và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Theo đó, với tình hình hiện nay, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường. định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; Hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa chặt chẽ. hợp lý, đủ mạnh và đồng bộ; tình trạng bào chữa, thay thế hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các nội dung sau:

– Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

– Công tác dân số trong tình hình mới.

– Tình hình kinh tế – xã hội và tài chính – ngân sách năm 2017; Dự kiến ​​kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán tài chính – ngân sách năm 2018.

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp bách, cần thiết đối với cả nước nói chung và Đảng bộ nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, bởi nó đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cũng như đảm bảo công ăn việc làm cho người dân cả nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra, cần tập trung vào nhiệm vụ giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Các cấp lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa đến đời sống hiện nay của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để họ là một phần, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung của hội nghị đề ra. .

* LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TRÁCH NHIỆM CỦA TÔI:

Là cán bộ hợp đồng làm hộ tịch tại UBND xã Cảnh Dương, tôi nhận thức và quan tâm đến từng vấn đề mà Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đặt ra. Cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về những vấn đề cấp bách mà Nghị quyết đặt ra. Bên cạnh đó, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong công cuộc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. , hiệu quả bằng hành động cụ thể:

– Bản thân là một đảng viên luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Phải xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. , luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến ​​của các đồng chí trong đơn vị;

– Tích cực góp phần phát triển kinh tế – xã hội; tự học, trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức;

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt tình đổi mới.

– Nêu gương trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, hương ước. Tích cực vận động gia đình, người thân, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân.

nhà văn thu hoạch

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về chăm sóc sức khỏe nhân dân

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ….

BỘ TRƯỜNG THCS…..

* * *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày …. tháng 1 năm 2018

SAU THU HOẠCH
Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Họ và tên:……………………………………………

Vị trí của Đảng: Thành viên của bữa tiệc

Sống tại: Chi bộ trường THCS…………..

Ngày 06 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Trường …………, tôi được tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do Thành ủy…… tổ chức.

Qua học tập, quán triệt tôi đã nhận thức rõ hơn những nội dung cơ bản của nghị quyết. Tôi xin đi sâu làm rõ thực trạng, những điểm mới và giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình hiện nay. mới; liên quan đến tự chịu trách nhiệm. Như sau:

Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả to lớn. , góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng được hoàn thiện. Mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp. Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng. Ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được đẩy mạnh. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, tiếp cận hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Các chỉ số về sức khỏe, tuổi thọ trung bình được cải thiện. Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như: Chất lượng môi trường sống và làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hóa tinh thần… ở nhiều nơi chưa được chú trọng và bảo đảm. Hệ thống tổ chức y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chất lượng phục vụ, nhất là tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu. Quản lý nhà nước về y tế tư nhân, cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế còn yếu. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường còn hạn chế. Chênh lệch về chỉ số sức khỏe giữa các vùng, miền còn lớn. Số năm sống khỏe mạnh không tăng tỷ lệ thuận với tuổi thọ.

Những hạn chế trên do một số nguyên nhân chủ quan, chủ yếu là:

– Năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở một số nơi còn chưa đầy đủ, sâu sắc; chưa coi công tác này là trụ cột trong quá trình phát triển đất nước nhanh và bền vững.

– Trong nhận thức và hành động, y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa thực sự được coi là gốc, là cơ bản. Trình độ phát triển kinh tế nước ta còn thấp. Nguồn lực tài chính chưa đáp ứng yêu cầu.

– Việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, còn nhiều lúng túng, chưa có sự chỉ đạo tập trung quyết liệt. Cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế, giá dịch vụ, tổ chức, biên chế… còn thiếu đồng bộ.

– Tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, cạnh tranh không lành mạnh; có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa cơ sở y tế công lập và tư nhân, giữa các khoa phòng trong cùng một cơ sở. Công tác giáo dục y đức nhiều nơi bị buông lỏng.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng:

(1) Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. quốc gia và các tổ chức, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt.

(2) Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

(3) Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; chăm sóc sức khỏe chuyên khoa đồng bộ, cân đối vì sức khỏe cộng đồng; gắn y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y với dân y. Phát triển dược liệu, công nghiệp dược và trang thiết bị y tế.

(4) Tiến tới thực hiện bao phủ khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế toàn dân; Mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe.

(5) Y học là một nghề đặc biệt. Nhân viên y tế phải đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và đạo đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, tuyển dụng và đối xử đặc biệt.

Giải pháp:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và bảo vệ. nâng cao sức khỏe nhân dân.

– Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

– Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và của cả cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ hai, nâng cao sức khỏe nhân dân

– Tập trung nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình nâng cao sức khỏe, tầm vóc người Việt Nam. Quan tâm đến các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ và nâng cao sức khỏe, nhất là vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

– Khuyến nghị, phổ biến các chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt Nam. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

– Đổi mới căn bản giáo dục thể chất và tâm lý, tăng số lượng các bài tập tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với các bài tập ngoài nhà trường. Phát huy hiệu quả các thiết chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, nếp sống lành mạnh, hợp vệ sinh; bài trừ các hủ tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Thứ ba, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

– Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Tăng nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt rét. Tăng số lượng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng phù hợp với khả năng ngân sách.

– Phát triển y học gia đình. Đẩy mạnh kết hợp quân – dân y, chăm sóc sức khỏe vùng biên giới, hải đảo. Kết nối y tế cơ sở với các phòng khám tư nhân, phòng khám đông y. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, phương thức hoạt động của y tế cấp xã để thực hiện vai trò tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân.

– Quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh và các đối tượng ưu tiên.

Bốn là, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

– Phát triển hoàn chỉnh hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bên cạnh hệ thống bệnh viện của lực lượng vũ trang; tăng cường phối hợp quân – dân y.

– Thực hiện thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh; lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng phục vụ và có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ở tuyến dưới.

– Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định BHYT, bệnh án điện tử đến chẩn đoán, xét nghiệm, khám và điều trị từ xa. Phát huy sức mạnh y tế của lực lượng vũ trang; triển khai linh hoạt các mô hình tổ chức phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thứ năm, thúc đẩy phát triển ngành dược và trang thiết bị y tế

– Bảo đảm thuốc đủ số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Tăng cường đấu thầu tập trung, giảm giá thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế, bảo đảm công khai, minh bạch. Hoàn thiện cơ chế đầu tư, mua sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chống thất thoát, lãng phí. Quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu thuốc.

– Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc và vắc xin. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm trong khu vực và trên thế giới.

– Đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm, chứng minh tác dụng của các phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Có chính sách đặc thù trong phát triển dược liệu, nhất là dược liệu quý hiếm. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng.

Thứ sáu, phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ y tế

– Đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu về y đức và chuyên môn trong điều kiện chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật và triển khai khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia về đào tạo nhân lực y tế, phát huy trách nhiệm, vai trò của bệnh viện trong đào tạo và phát triển. phát triển bệnh viện đại học.

– Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học – công nghệ y, dược, y sinh học. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách trang thiết bị y tế. Có cơ chế phân công trách nhiệm, tôn vinh các bệnh viện, viện nghiên cứu, bác sĩ, nhà khoa học tham gia đào tạo nhân lực y tế.

– Thực hiện chế độ xử lý phù hợp cho nhân viên y tế. Xác định mức lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo. Có chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc ở y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và các lĩnh vực y tế dự phòng, y tế, tâm thần, lao, phong…

– Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bảy là, đổi mới hệ thống quản lý và cung ứng dịch vụ y tế

– Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương đến địa phương trong cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

– Tiếp tục sắp xếp các trung tâm, đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh và tuyến trung ương, hình thành hệ thống đồng bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật các cấp và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật. khuyết tật thế giới.

Tham Khảo Thêm:  cơ chế hình thành và phát triển tâm lý người

– Về cơ bản, các bộ (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), cơ quan ngang bộ không quản lý bệnh viện; Bộ Y tế chỉ quản lý một số rất ít bệnh viện đầu ngành.

Thứ tám, đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế

– Tăng cường đầu tư và đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là các đối tượng có nhu cầu. các đối tượng chính sách, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

– Ưu tiên bố trí ngân sách, đảm bảo tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, phong, lao, tâm thần…; dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng.

– Tăng thuế TTĐB đối với các mặt hàng có hại cho sức khỏe như rượu bia, nước uống có gas, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng. Thực hiện nguyên tắc y tế công do ngân sách nhà nước bảo đảm là trên hết. Khám bệnh, chữa bệnh do bảo hiểm y tế và nhân dân cùng chi trả.

– Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế chi cho các dịch vụ cơ bản; người sử dụng dịch vụ thanh toán phần vượt quá. Có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp để khuyến khích người dân khám, chữa bệnh ở tuyến dưới, các cơ sở y tế tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ mà tuyến dưới không thể bảo đảm.

– Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch.

– Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để lạm dụng nguồn lực công phục vụ các nhóm lợi ích. , tạo ra sự bất bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ y tế.

– Chuyển dần chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Nâng cao hiệu quả quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Chín là, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

– Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo và tài chính của các nước và các tổ chức quốc tế. Tích cực đàm phán và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương về y tế. Quảng bá và đưa nền y học cổ truyền Việt Nam ra thế giới.

– Hài hòa hóa thủ tục, quy trình với ASEAN và thế giới về y tế. Tăng cường xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn y tế trong nước theo hướng cập nhật với thế giới và khu vực. Phấn đấu hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững về y tế của Liên hợp quốc; Hoàn thành một số mục tiêu trước thời hạn.

* Liên hệ bản thân

Bản thân làm việc trong môi trường giáo dục, tôi tích cực rèn luyện, học tập để nâng cao kiến ​​thức chuyên môn. Nắm bắt nhanh công việc, tham mưu đề xuất nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch 5 năm trình BGH phê duyệt, trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe giáo viên, học sinh và nhân dân, tham mưu xây dựng và tổ chức tại chỗ, có nhiệm vụ tuyên truyền. về sức khỏe và an toàn. chăm sóc sức khỏe. Đề xuất nhiều biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe học sinh.

Luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ công tác và đặc biệt là luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc văn phòng của nhà trường.

Người viết bài thu hoạch

Bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII dành cho Bí thư T.Ư Đoàn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày …. năm….

nhà văn thu hoạch

SAU THU HOẠCH
Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Họ và tên: …………………….

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đơn vị công tác: ……………………………………..

Sau khi nghiên cứu, quán triệt và học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về nhận thức bản thân

* Ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết

– Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong bối cảnh kinh tế – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Văn hóa – Xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, nhất là khi thiên tai, bão, lũ xảy ra. Ban Chấp hành Trung ương cũng xác định, năm 2018 cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. phúc lợi.

– Bốn nghị quyết do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, cụ thể. thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra

– Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thảo luận và quyết định ra các nghị quyết, kết luận hết sức quan trọng. Trong đó, có 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

* Nội dung cơ bản của các Nghị quyết

Nghị quyết 18-NQ/TW , ngày 25 tháng 10 năm 2017. Hoa Kỳ một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. .

+ Nghị quyết số 18-NQ/TW có các mục tiêu tổng quát sau: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị. Buổi tiệc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

+ Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra 01 nhiệm vụ, giải pháp chung trong quá trình thực hiện đối với toàn hệ thống chính trị và 04 nhiệm vụ giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Đảng; đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở trung ương; cho chính quyền địa phương; về phía Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân.

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017. Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết: Đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến. , hoạt động có hiệu lực và hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, chủ đạo trên thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu với chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Giảm mạnh tỷ trọng và nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp. công cộng. Phát triển thị trường dịch vụ hành chính công, thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ hành chính công.

+ Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 đề ra 08 nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình thực hiện.

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Thứ hai: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ ba: Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn.

Bốn là: Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ hành chính công theo cơ chế thị trường, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ hành chính công.

Thứ năm: Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ sáu: Hoàn thiện cơ chế tài chính.

Thứ bảy: Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Thứ tám: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

+ Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết: Nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế Bác sĩ phải như mẹ hiền, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiệm cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm và dịch vụ y tế.

+ Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về 09 nhiệm vụ, giải pháp

Đầu tiên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. sức khoẻ của con người.

Thứ hai: Nâng cao sức khỏe người dân.

Thứ ba: Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

Thứ Tư: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục cơ bản tình trạng quá tải bệnh viện.

Thứ năm: Đẩy mạnh phát triển ngành dược và trang thiết bị y tế.

Thứ sáu: Phát triển nguồn nhân lực và khoa học – công nghệ y tế.

Thứ bảy: Đổi mới hệ thống quản lý và cung ứng dịch vụ y tế.

Thứ tám: Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế.

ngày 9: Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

+ Mục tiêu của Nghị quyết: Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số, đặt trong mối quan hệ qua lại với phát triển kinh tế – xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân cư hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

+ Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW: 07 nhiệm vụ

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thứ hai: Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số.

Thứ ba: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số.

Thứ tư: Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số.

Thứ năm: Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.

Thứ sáu: Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ dân số.

Thứ bảy: Tăng cường hợp tác quốc tế.

2. Trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết

– Với trách nhiệm là Bí thư Đoàn xã, trước hết đồng chí phải nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); gương mẫu trong việc thực hiện các Nghị quyết; tham gia học tập, tiếp thu đầy đủ các nghị quyết do Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức.

– Làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân, giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm bắt được những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

– Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, xa rời quần chúng, nhân dân. Tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Không suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, phát huy tính chiến đấu của Đảng viên, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực xã hội, giữ vững lập trường, quan điểm, thực hiện tốt Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị định. Quyết định, quy định của Đảng.

– Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện thờ ơ, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho nhân dân.

– Trong công việc phải giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám làm, dám nhận, không có tư tưởng đổ lỗi, ganh đua. Không lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, không để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. Không có biểu hiện lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

– Nêu gương trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, hương ước. Tích cực vận động gia đình, người thân, đoàn viên thanh niên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân.

– Tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần tạo ra những đồng chí ưu tú nhất cho Đảng; tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, xây dựng nghị quyết của chi bộ, thực hiện tốt 19 điều Đảng viên không được làm, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định.

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao

– Xây dựng kế hoạch học tập, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng cụ thể, thiết thực đến toàn thể đoàn viên thanh niên.

– Chỉ đạo các chi đoàn, đoàn viên tham gia đầy đủ học tập Nghị quyết tại các Hội nghị do chi bộ thôn tổ chức và hoàn thành trong tháng 02/2018.

– Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế hoạt động của BCH Đoàn xã, thường xuyên duy trì, theo dõi việc thực hiện tốt Quy chế hoạt động của BCH Đoàn xã, đổi mới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch. và các hoạt động. phong trào của Đoàn. Luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động Đảng, Đoàn thể, nhất là trong việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội.

– Giữ mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế – xã hội. Cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết và tổ chức các chương trình tình nguyện thiết thực, hiệu quả vì cuộc sống cộng đồng phù hợp với các nội dung của Nghị quyết./.

nhà văn thu hoạch

Bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII cho CAND và CAND

ĐẢNG PC49

chi nhánh 3

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hồ Chí Minh, ngày …. Có thể ………

SAU THU HOẠCH
Kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Họ và tên: …………………….

Là đảng viên: ………….

Qua học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tôi nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau:

1. Cảm nhận sâu sắc nhất của cá nhân về các Nghị quyết của Trung ương

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thông qua 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị. sự nghiệp công ích; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Nội dung cụ thể của các văn bản trên:

Một. Nghị quyết 18-NQ/TW

Nghị quyết để trình bày tình hình đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị thời gian qua và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; 06 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. có ý nghĩa tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương, 04 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2021, 05 chỉ tiêu đến năm 2030; 10 n nhiệm vụ, giải pháp chung của cả hệ thống chính trị, 05 nhiệm vụ Đối với hệ thống tổ chức của Đảng, 11 nhiệm vụ đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương, 06 nhiệm vụ đối với chính quyền địa phương, 05 nhiệm vụ đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. – xã hội và xã hội đại chúng ; tổ chức thực hiện (04 tổ công tác).

b. Nghị quyết 19/NQ-TW

Nghị quyết để trình bày tình hình đi công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian qua và xem xét nguyên nhân; 05 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, đủ năng lực tự chủ, quản trị. hoạt động tiên tiến, hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, chủ đạo trên thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu với chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, trùng lặp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Giảm mạnh tỷ trọng và nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. công cộng. Phát triển thị trường dịch vụ hành chính công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ hành chính công, với các mục tiêu cụ thể trong các năm 2020, 2025 và 2030; 08 nhiệm vụ và giải pháp cho 07 lĩnh vực cụ thể; tổ chức thực hiện (05 tổ công tác).

c. Nghị quyết 20/NQ-TW

Nghị quyết để trình bày tình hình công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII ; 05 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát là nâng cao thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, phát triển y học khoa học, dân tộc và đại chúng, bảo đảm mọi người dân được quản lý, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế Bác sĩ phải như mẹ hiền , có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất và cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế, mục tiêu cụ thể để đến năm 2025 ( Tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe ít nhất là 67 năm; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho y tế của hộ gia đình giảm xuống còn 35%; Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt ít nhất 95% với 12 loại vắc xin. Giảm tỷ suất chết trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn lại 12,5‰; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%. Tỷ lệ béo phì ở người lớn là dưới 12%. Chiều cao trung bình của thanh niên 18 tuổi đối với nam là 167 cm, nữ là 156 cm; Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện được công tác dự phòng, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm; Đạt quy mô 30 giường bệnh, 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng/vạn dân; Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%; Tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đạt trên 80%), đến năm 2030 ( Tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe ít nhất là 68 năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số; Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe giảm xuống 30%; Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vắc xin; Giảm tỷ suất chết trẻ em: Dưới 5 tuổi xuống 15‰; dưới 1 tuổi còn lại 10‰; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi dưới 15%; khống chế tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%; Chiều cao trung bình của thanh niên 18 tuổi đối với nam là 168,5 cm, nữ là 157,5 cm; Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm; Đạt quy mô 32 giường bệnh, 11 bác sỹ, 3,0 dược sỹ đại học, 33 điều dưỡng/vạn dân; Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%; Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế đạt trên 90%; Cơ bản chấm dứt dịch AIDS, bệnh lao và loại trừ bệnh sốt rét); 08 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; biện pháp tổ chức. (04 tổ công tác)

Tham Khảo Thêm:  ✓ 7 Cách kiếm tiền trong thị trường Crypto Currency

2. Ý kiến ​​cá nhân và trách nhiệm đối với bản thảo

* Về tư tưởng chính trị:

– Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

– Luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú.

– Nghiêm túc học tập, nghiên cứu chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Phẩm chất đạo đức lối sống:

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ vững sự thống nhất trong khu dân cư

– Luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người để kịp thời đề xuất với lãnh đạo cơ quan.

3. Đề xuất, kiến ​​nghị các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII trong thời gian tới

Để tổ chức, thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm, tự phê bình và phê bình. hòa, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống, từ đó đề xuất các hoạt động thực hiện công tác chuyên môn, nhất là các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan, tác động lớn đến toàn thể nhân dân. mọi người.

hai là tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành trên cơ sở tình đồng chí, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Làm tốt công tác kiểm điểm hàng năm để có cơ sở xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

ba là Tôn trọng, lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là cơ sở quan trọng để tổ chức xem xét cán bộ.

Bốn là , thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Với truyền thống, bản chất tốt đẹp của Đảng, được nhân dân, cán bộ, công chức đồng tình, ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết này, tạo bước ngoặt mới trong công tác xây dựng Đảng. , làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .

nhà văn thu hoạch

Bài học sưu tầm từ Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo

ĐẢNG BỘ …………………..

BỘ ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày tháng năm….

SAU THU HOẠCH
Thông qua Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu cần giải quyết trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Nghị quyết số 18-NQ/TW đã nêu cơ bản những kết quả đạt được trong chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, cụ thể trong hệ thống chính trị. Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó sát với tình hình thực tế từ cơ sở đến Trung ương như: Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. nấc cụt, nhiều mối; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo, trùng lắp…; Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; Số lượng, cơ cấu, chất lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ các cấp còn một số mặt hạn chế; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng còn yếu. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương đôi lúc chưa chặt chẽ. Chưa xác định rõ tính chất đặc thù của chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo; Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chậm đổi mới, một số nhiệm vụ còn trùng lắp, vẫn còn tình trạng hành chính hóa, văn minh hóa. Nội dung, phương thức hoạt động có lúc, có lúc chưa thiết thực, hiệu quả, thiếu sâu sát cơ sở.

Nguyên nhân của những hạn chế này là: Nhận thức và tinh thần trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ, toàn diện về tầm quan trọng, tính cấp thiết và yêu cầu đổi mới, kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế chưa kiên quyết. , đồng bộ; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lợi ích cục bộ;

Công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế chưa chặt chẽ, chưa tập trung vào một đầu mối. Cơ chế, chính sách khuyến khích sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế chưa phù hợp và còn yếu.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; Công tác tổng kết thực tiễn, công tác sơ, tổng kết, rút ​​kinh nghiệm, khen thưởng chưa kịp thời.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể, từng hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận các đoàn thể từ trung ương đến địa phương;

Trên cơ sở đó, Cả hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực, gương mẫu, quyết liệt hành động, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng và cấp bách, đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn và đổi mới Đảng. hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trước yêu cầu mới.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc xây dựng, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong thời kỳ mới; Rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức này theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc;

Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, giữa trung ương và địa phương. Tiến hành rà soát công tác thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác kiểm tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan dân cử.

2- Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân

Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các địa phương đã quan tâm đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ có tài vào những công việc phù hợp với sở trường, nhiệm vụ. Kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra cán bộ vi phạm trong quá trình thi hành công vụ.

Tuy nhiên , trong bố trí, sắp xếp cán bộ ở địa phương còn xảy ra tình trạng nể nang, bố trí công việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuyên nghiệp. Việc bố trí biên chế một số ngành, tổ chức chưa phù hợp dẫn đến chất lượng hoạt động công tác chưa cao.

Bản thân với vai trò là người lãnh đạo, thời gian qua đã quan tâm tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế; trong cơ quan phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ; thường xuyên nhắc nhở kiểm tra uốn nắn khi cán bộ có biểu hiện lệch lạc.

3- Đề xuất, kiến ​​nghị biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân

– Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình đẳng hóa, đặc quyền, đặc lợi; công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nhân dân giám sát.

– Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. phục vụ trong tình hình mới .

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm các quy định của tổ chức Đảng, chính quyền, Nhà nước và pháp luật.

Đối với bản thân trong thời gian tới cần xác định chức trách, nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; tự học và trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp. Nghiên cứu văn bản, tham mưu cấp ủy sắp xếp sắp xếp bộ máy, cán bộ đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đúng quy định.

Người viết bài thu hoạch

Bài thu hoạch Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

ĐẢNG BỘ …………………..

BỘ ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày …. năm….

SAU THU HOẠCH
Thông qua Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Họ và tên: …………………….

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………

Hiện đang hoạt động tại chi nhánh: …………………….

Sau khi tiếp thu các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (TW) Đảng khóa XII tại Hội nghị trực tuyến với Trung ương ngày 29-30/11/2017.

Thông qua 4 nghị quyết cụ thể như: Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. ; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ; Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới . Tôi tâm đắc và tập trung nghiên cứu nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. . Vì cán bộ là gốc của công việc nên việc đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị phải tinh gọn sẽ góp phần xây dựng con đường xã hội chủ nghĩa.

1- Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu giải quyết trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Nghị quyết số 18-NQ/TW về cơ bản đã nêu những kết quả đạt được trong chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, cụ thể trong những năm qua Đảng ta đã ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó sát với tình hình thực tế từ cơ sở đến Trung ương như: Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. nấc cụt, nhiều mối; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo, trùng lắp…; Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; Số lượng, cơ cấu, chất lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ các cấp còn một số mặt hạn chế; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương đôi lúc chưa chặt chẽ. Chưa xác định rõ tính chất đặc thù của chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo; Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chậm đổi mới, một số nhiệm vụ còn chồng chéo, còn tình trạng hành chính hóa, văn minh hóa. Nội dung, phương thức hoạt động có lúc chưa thiết thực, hiệu quả, chưa sâu sát cơ sở.

Nguyên nhân của những hạn chế này là: Nhận thức và tinh thần trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ, toàn diện về tầm quan trọng, tính cấp thiết và yêu cầu đổi mới, kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế chưa kiên quyết. , đồng bộ; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lợi ích cục bộ;

Việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế chưa chặt chẽ, chưa tập trung vào một đầu mối. Cơ chế, chính sách khuyến khích sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, biên chế chưa phù hợp và còn yếu.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; Công tác tổng kết thực tiễn, công tác sơ, tổng kết, rút ​​kinh nghiệm, khen thưởng chưa kịp thời.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể, từng hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận đoàn thể ở Trung ương và địa phương;

Trên cơ sở đó, Cả hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực, gương mẫu, quyết liệt hành động, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng và cấp bách, đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn và đổi mới Đảng. hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trước yêu cầu mới.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc xây dựng, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong thời kỳ mới; Rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức này theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc;

Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, giữa trung ương và địa phương. Tiến hành rà soát công tác thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác kiểm tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan dân cử.

2- Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân

Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các địa phương đã quan tâm đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ có tài vào những công việc phù hợp với sở trường, nhiệm vụ. Kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra cán bộ vi phạm trong quá trình thi hành công vụ.

Tuy nhiên , trong bố trí, sắp xếp cán bộ ở địa phương còn xảy ra tình trạng nể nang, bố trí công việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuyên nghiệp. Việc bố trí biên chế một số ngành, tổ chức chưa phù hợp dẫn đến chất lượng hoạt động công tác chưa cao.

Với vai trò là người đứng đầu, thời gian qua anh đã quan tâm tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế; trong cơ quan phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ; thường xuyên nhắc nhở kiểm tra uốn nắn khi cán bộ có biểu hiện lệch lạc.

3- Đề xuất, kiến ​​nghị biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân

– Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình đẳng hóa, đặc quyền, đặc lợi; công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nhân dân giám sát.

– Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. phục vụ trong tình hình mới .

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm các quy định của tổ chức Đảng, chính quyền, Nhà nước và pháp luật.

Đối với bản thân trong thời gian tới cần xác định chức trách, nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập, đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; tự học và trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp. Nghiên cứu văn bản, tham mưu cấp ủy sắp xếp sắp xếp bộ máy, cán bộ đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đúng quy định.

nhà văn thu hoạch

>> Và còn nhiều mẫu khác tại link download…

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này Bài học kinh nghiệm Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (20 bài mẫu) thuộc về Pgdphurieng.edu.vn Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *