bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án


Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – Bài 1

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có sẵn tài liệu theo đơn vị hành chính sự nghiệp A quý IV/N như sau (đơn vị 1000đ)

Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

– TK 1111: 21.300

– TK 4612: 2.200.000

– TK 6612: 2.200.000

Các tài khoản khác có số dư phù hợp.

Trong kỳ – Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

1. Ngày 2 tháng 10

GBC 12, đơn vị nhận kinh phí theo ủy nhiệm chi: 950.000.

2. Ngày 3 tháng 10

 • Phiếu thu 76, rút ​​TGKB về quỹ tiền mặt nộp theo phiếu thu: 350.000đ

3. Ngày 5 tháng 10

 • Rút kế hoạch điều hành về quỹ tiền mặt theo phiếu rút dự toán kiêm phiếu thu bằng tiền mặt, số tiền là: 970.000.

4. Ngày 7 tháng Giêng

 • Phiếu nhập kho 179, đơn vị rút dự toán chi phí hoạt động mua nguyên vật liệu nhập kho ngày 1 xuất kho, giá mua chưa có thuế GTGT : 160.000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển đã thanh toán bằng chuyển khoản 2000.

5. Ngày 8 tháng 10

 • Phiếu chi 105, xuất quỹ cấp dưới bằng tiền mặt: 192.000.

6. Ngày 10 tháng 10

 • Mua một bộ máy tính dùng cho văn phòng, giá mua chưa có thuế GTGT là 14.000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển là 1.600. Đơn vị đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt theo phiếu chi 106.

7. Ngày 5 tháng 11

 • Bán xe ô tô cũ của ban dự án. Giá gốc 350.000, đã khấu hao 150.000. Người mua chấp nhận với giá 220.000. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt theo phiếu chi 107 là 105.000. Phần chênh lệch phải nộp ngân sách nhà nước.

8. Ngày 10 tháng 12

 • Lương phải trả cho nhân viên:  860000

9. Ngày 10 tháng 12

 • Các khoản trích theo lương được tính theo tỷ lệ quy định.
Tham Khảo Thêm:  ✓ [Thủ thuật Excel] Mẹo tính số tuổi bằng công thức siêu nhanh trong Excel! #Shorts

10. Ngày 15 tháng 12

 • Phiếu xuất kho 147, vật liệu dùng cho hoạt động xây dựng: 17.600.

11. Ngày 17 tháng 12

 • Phiếu chi 108, chi tiền mặt cho công nhân viên tính ngày 10/12.

12. Ngày 19 tháng 12

 • Nhận viện trợ phi dự án bằng một TSCĐ trị giá 350.000, đơn vị chưa có biên lai ghi thu ghi chi ngân sách. Tài sản đưa vào sử dụng tại bộ phận sự nghiệp.

13. Ngày 20 tháng 12

 • Chi tạm ứng tiền mặt cho công nhân viên theo phiếu chi 109: 17.000.

14. Ngày 21 tháng 12

 • Phiếu chi 110, hội nghị chi tiền mặt hoạt động thường xuyên 18.600, chi hoạt động dự án 7.100.

15. Ngày 22 tháng 12

 • Thanh toán số thực chi hoạt động sự nghiệp từ tạm ứng số 000, số còn lại nhập quỹ tiền mặt theo phiếu thu 78 là 2000.

16. Ngày 23 tháng 12

 • Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng chuyển khoản: 72.400.

17. Ngày 25 tháng 12

 • Theo biên bản kiểm kê TSCĐ 05, có 01 TSCĐ bị mất không rõ nguyên nhân. Nguyên giá 50.000, đã khấu hao 20.000. TSCĐ phục vụ hoạt động sự nghiệp.

18. Ngày 27 tháng 12

 • Tình huống mất TSCĐ ngày 25/12 đơn vị quyết định bồi thường 50% giá trị, thu bằng tiền mặt, 50% giá trị còn lại được phép tẩy xóa, còn lại phải nộp nhà nước.

19. Ngày 21 tháng 12

 • Điện, nước dùng cho hoạt động sự nghiệp: 60.000. Trong đó đơn vị nộp bằng tiền mặt theo phiếu chi 111 là 33.200, còn lại đơn vị rút dự toán chi cho hoạt động thanh toán.

20. Ngày 29 tháng 12

 • Nhận biên lai thu, chi tài sản viện trợ ngày 19/12.
 • Tình hình sửa chữa lớn một TSCĐ dở dang ở bộ phận sự nghiệp, căn cứ vào bảng xác nhận khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành đến 31/12 là 26.400.
 • Chuyển toàn bộ số tiền phải nộp ngân sách nhà nước.
Tham Khảo Thêm:  bài tập lợi nhuận và rủi ro có lời giải

21. Ngày 31 tháng 12

 • Báo cáo quyết toán của đơn vị trực thuộc được duyệt theo số thực cấp trong kỳ.
 • Quyết toán kỳ trước được duyệt theo thực chi.
 • Đối chiếu nguồn chi và nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay, chờ quyết toán năm N +1.

Thẩm quyền giải quyết:

Các khóa học chuyên sâu về quản lý nghề nghiệp

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất 2018

Các khóa học nghiệp vụ và hành chính từ cơ bản đến nâng cao tại Kế toán Việt Hưng

Yêu cầu đối với bài tập kế toán hành chính sự nghiệp :

 • Định nghĩa các nghiệp vụ phát sinh.
 • Mở sổ cái tài khoản tiền mặt (trích xuất).

Giải bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh – Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp.

Nợ TK 111: 950.000

TK 4612: 950.000

2.

Nợ TK 111: 350.000

TK 112: 350.000

3.

a, TS 111: 970.000

TK 4612: 970.000

b, TK 008: 970.000

4.

a, Ts 152: 17.600

TK 4612: 17.600

b, TS 6612:2000

TK 112: 2000

5.

Nợ TK 341: 192.000

TK 111: 192.000

6.

a, Nợ TK 211: 15.400

Có TK 111: 15.400

b, TS 6612:       15.400

TK 466: 15.400

7.

a, Nợ TK 466: 200.000

Nợ TK 214: 150.000

TK 211: 350.000

b, TS 3118: 220.000đ

TK 5118: 220.000

c, Nợ TK 5118: 220.000

TK 333: 115.000

Có TK 111: 105.000

số 8.

TS 6612: 860.000 vnđ

TK 334: 860.000

9.

Nợ TK 6612: 163.400

Nợ TK 334: 51.600

TK 332: 215.000

mười.

Nợ TK 6612: 17.600

TK 152: 17.600

11.

Nợ TK 334: 808.400

TK 111: 808.400

thứ mười hai.

a, Nợ TK 211: 350.000 đ

TK 521: 350.000

b, TS 6612: 360.000đ

TK 466: 360.000

13.

Nợ TK 312: 17.000

TK 111: 17.000

14.

Nợ TK 6612: 18.600

Tham Khảo Thêm:  Clip Linh Trương đi tour full HD mới nhất

Tiến sĩ 662: 7.100

Có TK 111: 25.700

15.

Nợ TK 6612: 15.000

Nợ TK 111: 2.000

TK 312: 17.000

16.

Nợ TK 341: 72.400

TK 112: 72.400

17.

a, Nợ TK 466: 30.000

Nợ TK 214: 20.000

TK 211: 50.000

b, Nợ TK 3118: 30.000

TK 5118: 30.000

18.

a, Nợ TK 111: 15.000

TK 3118: 15.000

b, Nợ TK 5118: 15.000

TK 3118: 15.000

c, Nợ TK 5118: 15.000

TK 333: 15.000

19.

a, TS 6612: 60.000

Có TK 111: 33.200

TK 4612: 26.800

b, TK 008: 26.800

20.

Nợ TK 521: 350.000

TK 4612: 350.000

21.

Nợ TK 6612: 26.400

TK 3372: 26.400

22.

Bs 333: 130.000đ

TK 112: 130.000

23.

Nợ TK 4612: 264.400

TK 341: 264.400

24.

Nợ TK 4612: 2.200.000 đ

TK 6612: 2.200.000đ

25.

a, Nợ TK 4612: 2.050.000

TK 4611: 2.050.000

b, Dr. 6611:    1.538.400

TK 6612:     1.538.400.

Mở sổ cái tài khoản tiền mặt – Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

LEDGER

(Theo hình thức tự ghi)

TK 111 (Tiền mặt)

ngày ghi âm Tài liệu Giải thích Số tài khoản tương ứng Số tiền (1000đ) Ghi chú
Con số Ngày Nợ
số dư đầu kỳ 21.300
Số phát sinh trong kỳ
03/10 76 Rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt để chi theo ủy nhiệm chi 112 350.000 won
05/10 77 Rút ngân sách PPA về quỹ tiền mặt 4612 970.000 won
08/10 105 Cấp vốn cho cấp dưới 341 192.000 won
10/10 106 Trả tiền mua máy tính 211 15.400
05/11 107 Chi phí thanh lý TSCĐ 5118 105.000 won
07/11 108 Trả lương bằng tiền mặt cho nhân viên 334 808.400
20/12 109 Tạm ứng tiền mặt cho cán bộ 312 17.000 won
21/12 110 Chi họp định kỳ các hoạt động thường kỳ, hoạt động dự án 6612_662 25.700
22/12 78 Hoàn nhập quỹ tiền mặt 312 2.000 yên
28/12 111 Thanh toán tiền điện nước 6612 33.200

Tham khảo: khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp tại Lamketoan.vn

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *