Ngành nghề đào tạo

In ấn - 19/02/2014

Hiện nay Trung tâm hiện đang đào tạo có 18 chuyên ngành:         

          - Cử nhân Sư phạm Toán học
          - Cử nhân Sư phạm Vật lý
          - Cử nhân Sư phạm Hóa học
          - Cử nhân Sư phạm Sinh học
          - Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
          - Cử nhân Sư phạm Lịch sử
          - Cử nhân Sư phạm Địa lý
          - Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
          - Cử nhân Sư phạm Tin học
          - Cử nhân Giáo dục Chính trị
          - Cử nhân Sư phạm Mẫu giáo
          - Cử nhân Giáo dục Mầm non
          - Cử nhân Giáo dục Tiểu học
          - Cử nhân Luật
          - Cử nhân Quản trị kinh doanh
          - Cử nhân Kế toán
          - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
          - Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

Số khoá và sinh viên tốt nghiệp:         

          - Năm 1997: 528 sinh viên.
          - Năm 1998: 1.498 sinh viên.
          - Năm 1999: 3.531 sinh viên.
          - Năm 2000: 4.015 sinh viên.
          - Năm 2001: 4.029 sinh viên.
          - Năm 2002: 3.712 sinh viên.
          - Năm 2003: 5.529 sinh viên.
          - Năm 2004: 8.035 sinh viên.
          - Năm 2005: 11.289 sinh viên.
          - Năm 2006: 11.684 sinh viên.
          - Năm 2007: 13.520 sinh viên.
          - Năm 2008: 10.286 sinh viên.
          - Năm 2009: 13.447 sinh viên.
          - Năm 2010: 11.818 sinh viên.
          - Năm 2011: 10.782 sinh viên.
          - Năm 2012: 9.447 sinh viên.
          - Năm 2013: 8.329 sinh viên.

Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp: hơn 131.670 sinh viên.

Tổng số sinh viên hiện nay: hơn 42.000 sinh viên.